Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 291-ПВР/МИ
София, 15 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Харманли, област Хасково, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-125 от 11.08.2011 г. от кмета на община Харманли, област Хасково, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 08.08.2011 г., който не е подписан от представителите на ПП „ГЕРБ" и ПП „АТАКА". Протоколът е подписан с две особени мнения от представителите на Коалиция за България и от ПП „ДПС". Към протокола са приложени три броя мотиви и едно писмено възражение.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя на Общинската избирателна комисия в община Харманли.

Не е постигнато съгласие по предложенията за заместник-председател и за секретар на ОИК в община Харманли.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Харманли, област Хасково, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Галина Славова Георгиева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Красимира Тенева Тонева

 

СЕКРЕТАР:

Даниела Георгиева Ходжева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Росица Колева Дичева

 

 

Маргарита Желева Господинова

 

 

Станислав Михов Желев

 

 

Ваня Въкова Еджиева

 

 

Радослава Димитрова Гогова

 

 

Вельо Велев Велев

 

 

Миглена Тошева Генева

 

 

Иван Дамянов Иванов

 

 

Крестина Димитрова Владимирова

 

 

Йорданка Трендафилова Христова

 

 

Мелихан Руфадова Чолева

 

 

Кезим Мустафов Юсеинов

 

 

Димка Димитрова Иванова

 

 

Росица Атанасова Вангелова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения