Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2903-МИ
София, 20 ноември 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от Красимир Кирев – кандидат за общински съветник от листата на местна коалиция „Обединени земеделци“, срещу решение № 199-МИ от 16.11.2023 г. на ОИК – Родопи

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-22-722 от 17.11.2023 г. на ЦИК от Красимир Кирев – кандидат за общински съветник от листата на местна коалиция „Обединени земеделци“, срещу решение № 199-МИ от 16.11.2023 г. на ОИК – Родопи.

С обжалваното решение, публикувано на сайта на ОИК – Родопи, общинската комисия е взела решение в предвидения срок и ред съгласно чл. 459, ал. 8 ИК да се изготви и депозира касационна жалба срещу Решение № 199 от 13.11.2023 г. по адм. дело № 2705/2023 г. на АС – Пловдив, по което ОИК – Родопи е ответна страна, съответно е възложено изготвянето и депозирането на касационната жалба на определените в тяхно решение № 198-МИ от 07.11.2023 г. членове на ОИК – Родопи.

След като се запозна с изложеното в жалбата и с обявените на интернет страницата на ОИК – Родопи решения за обявяване на резултати от произведените на 29 октомври 2023 г. избори за общински съветници и кметове, Централната избирателна комисия констатира, че ОИК – Родопи е приела решение № 173-МИ от 30.10.2023 г. относно избиране на общински съветници в община Родопи, по отношение на което има образувано съдебно производство по оспорване на резултатите от изборите и обжалваното решение № 199-МИ от 16.11.2023 г. е прието във връзка с това неприключило производство, в рамките на което и пред съдебния орган се реализира правото на защита на жалбоподателя. Решение № 199-МИ от 16.11.2023 г. на ОИК – Родопи представлява акт от организационно-технически характер, тъй като с него се възлага задължение на членове на ОИК, свързано с реализиране на законоустановено право на орган, издател на оспорен акт, да осъществи защита на правния си интерес. Решението не засяга права и не поражда задължения за жалбоподателя, нито прегражда правото му на защита, за да има той пряк и личен интерес от оспорването,  още повече, че като акт от организационно-технически характер се отнася до организиране на процесуалното поведение на ОИК в започнало и неприключило производство пред съд във връзка с оспорване на акт, с който са обявени резултатите от изборите за общински съветници, съответно като такова не подлежи на самостоятелно обжалване. В този смисъл жалбата се явява недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Красимир Кирев – кандидат за общински съветник от листата на местна коалиция „Обединени земеделци“, срещу решение № 199-МИ от 16.11.2023 г. на ОИК – Родопи

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения