Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 290-ПВР/МИ
София, 15.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Стамболово, област Хасково, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-263 от 15.08.2011 г. от кмета на община Стамболово, област Хасково, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протоколи за проведени консултации на 04.08.2011 г. и на 10.08.2011 г., становище от Стефан Ночев - представител на Коалиция за България от 10.08.2011 г., и особено мнение от Господин Господинов - представител на ПП „ГЕРБ" от 10.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Стамболово.

Не е постигнато съгласие по предложенията за заместник-председател на ОИК в община Стамболово.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Стамболово, област Хасково, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Иванова Кьосева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Венета Недялкова Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Митко Стоянов Пеев

 

ЧЛЕНОВЕ:

Георги Николов Георгиев

 

 

Иванка Валериева Цветкова

 

 

Тинка Иванова Дендлер

 

 

Георги Василев Танковски

 

 

Ангел Янков Янков

 

 

Христо Антонов Велев

 

 

Мария Лозкова Накова

 

 

Росица Руменова Младенова

 

 

Илия Георгиев Новков

 

 

Димитър Стойчев Пелтеков

 

 

Шериф Мустафа Шериф

 

 

Васил Христов Лазов

 

 

Тенчо Добрев Тенев

 

 

Татяна Петкова Ангелова

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1165-МИ / 20.09.2019

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на Мано Иванов Манов като независим кандидат в изборите за кмет на кметство с. Климент, община Карлово, срещу Решение № МИ-83 от 19.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Карлово, област Пловдив

  • № 1164-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1156-МИ от 20 септември 2019 г. на ЦИК, относно жалба срещу Решение № 45-МИ от 16 септември 2019 г. на ОИК - Етрополе

  • № 1163-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1151-МИ от 19 септември 2019 г. на ЦИК, относно промяна в състава на ОИК – Ковачевци, област Перник

  • всички решения