Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2879-МИ
София, 1 ноември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „Български демократичен център“ чрез пълномощника Георги Валентинов Стефанов срещу решение № 272 от 26.10.2015 г. на ОИК – Дупница

Постъпила е по електронната поща на ЦИК жалба с вх. № МИ-15-1749/31.10.2015 г. от от ПП „Български демократичен център“ чрез пълномощника Георги Валентинов Стефанов срещу решение № 272 от 26.10.2015 г на ОИК – Дупница. Към жалбата са приложени копия на оспореното решение и копие от протокол на СИК № 104800024, № 104800033, № 104800043 и № 104800057 от проведените на 25.10.2015 г. избори за общински съветници и кметове.

В жалбата се твърди, че „жалбата е одобрена с обикновено мнозинство“, като гласуването на ОИК – Дупница е доказателство за нуждата от извършване на проверка.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата и приложените към преписката документи, намира жалбата за процесуално допустима, като подадена в срок и от лице с правен интерес, а по същество се явява основателна.

Оспореното решение е постановено по жалба, в която се излагат твърдения за нарушения на чл. 442 от ИК от конкретни СИК, извършени в изборния ден. След проведените разисквания обективирани в протокола от заседанието, предложения проект е подложен на гласуване, като за приемането му не е събрано необходимото мнозинство от 2/3 и постановено решение в хипотезата на чл. 85, ал. 4 изр. второ от ИК.

ЦИК от правна страна намира следното: ОИК – Дупница е орган, осъществяващ дейностите по прилагане на Изборния кодекс и в рамките на предоставената му на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ИК упражнява контрол върху дейността на секционните избирателни комисии на територията на изборния район. По изложеното оспореното решение следва да се отмени и преписката да бъде върната на ОИК – Дупница за ново произнасяне.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 272 от 26.10.2015 г. на ОИК – Дупница.

ВРЪЩА преписката за ново разглеждане, като УКАЗВА на ОИК – Дупница, да приеме решение и да укаже на всички СИК на територията на изборния район да спазват изискванията на чл. 442 от ИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения