Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2873-МИ
София, 8 ноември 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от Цветан Иванов Стойчев – кандидат за кмет на с. Лютиброд и кандидат за общински съветник, срещу решение № 182-МИ/01.11.2023 г. на ОИК – Мездра

В Централната избирателна комисия е постъпила преписка с вх. № МИ-08-190/07.11.2023 г. от Върховния административен съд, съгласно Определение № 10718 от 07.11.2023 г. по адм.д. № 10643 по описа на ВАС, за разглеждане по подведомственост на жалба срещу решение № 182-МИ/01.11.2023 г., подадена от Цветан Иванов Стойчев – кандидат за кмет на с. Лютиброд и кандидат за общински съветник, издигнат от ПП „Български възход“, срещу решение № 182-МИ/01.11.2023 г. на ОИК – Мездра.

С оспореното решение № 182-МИ от 01.11.2023 г ОИК – Мездра, е отхвърлила предявената жалба от Цветан Стойчев като неоснователна, тъй като не са налице данни за нарушение на Изборния кодекс.

В жалбата се излагат оплаквания, че не са засегнати конкретните проблеми в изложеното с вх. № МИ-23-180 от 01.11.2023 г. до ОИК – Мездра.

След като се запозна с преписката, Централната избирателна комисия счита, че ОИК – Мездра, е постановила законосъобразно решение, извършила е детайлен преглед на видеозаписа от устройството за видеонаблюдение и видеозаснемане на СИК № 062700032, не е установила вмешателството в работата на СИК от трети лица, констатирала е, че в изборния ден не са постъпили сигнали в ОИК във връзка с твърдените обстоятелства, както и не е констатирала при проверката факти и обстоятелства, които да влияят на изборния резултат, поради което жалбата трябва да бъде оставена без уважение като неоснователна, а решение № 182-МИ от 01.11.2023 г. следва да бъде потвърдено.

С оглед горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Цветан Иванов Стойчев – кандидат за кмет на с. Лютиброд и кандидат за общински съветник, срещу решение № 182-МИ/01.11.2023 г. на ОИК – Мездра.

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 182-МИ от 01.11.2023 г. на ОИК – Мездра.

Решението на ОИК – Мездра, подлежи на обжалване пред Административен съд – Враца, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения