Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2872-МИ
София, 8 ноември 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от А. К. , срещу решение № 2795-МИ от 26.10.2023 г. на ЦИК

В Централната избирателна комисия чрез ОИК – Драгоман, заедно с административна преписка в електронен вид, е постъпила жалба с вх. № МИ-15-953 от 24.10.2023 г. от А.  К. , срещу решение № 2316-73 от 21.10.2023 г. на ОИК – Драгоман.

С решение № 2316-73 от 21.10.2023 г. на ОИК – Драгоман, се е произнесла по сигнал от 20.10.2023 г., подаден от А.  К.  с твърдение за нарушаване на чл. 168, ал. 3 от Изборния кодекс с приложени брой 90 на общински вестник за м. август-септември, екранни снимки на официалната страница на община Драгоман и екранна снимка от страница на фейсбук-група, с искане за признаване на незаконна агитация от страна на ПП „ГЕРБ“ и/или кандидата за общински съветник и кандидат за кмет на община Драгоман Андрей Иванов.

Общинската избирателна комисия – Драгоман, след запознаване с представените материали по преписката е оставила без разглеждане сигнал на А.  К.  за признаване на незаконна агитация от страна на ПП „ГЕРБ“ и г-н Андрей Иванов, кандидат за общински съветник и кандидат за кмет на община Драгоман от ПП „ГЕРБ“, тъй като брой 90 на общински вестник, същият е издаден в периода „август-септември“, тоест преди започване на предизборната кампания. Освен това фейсбук публикациите съгласно § 1, т. 17 ДР на Изборния кодекс не са обект на наблюдение и контрол от органите, ангажирани по изборния процес.

В подадената до ЦИК жалба е поискано решение № 2316-73 от 21.10.2023 г. на ОИК – Драгоман, да бъде отменено, а преписката да бъде върната за ново разглеждане от ОИК – Драгоман.

С Решение № 2795-МИ от 26.10.2023 г. на ЦИК се е произнесла по случая, като оставя без разглеждане жалбата на А.  К. , срещу решение № 2316-73 от 21.10.2023 г. на ОИК – Драгоман.

С решение № 10513 от 01.11.2023 г. по адм. дело № 10487/2023 г. Върховният административен съд е отменил Решение № 2795-МИ от 26.10.2023 г. на ЦИК, върнала е административната преписка за произнасяне съобразно мотивите на това решение.

С оглед изложеното Централната избирателна комисия приема, че доколкото сигнал от 20.10.2023 г., подаден от А.  К.  с твърдение за нарушаване на чл. 168, ал. 3 от Изборния кодекс до ОИК – Драгоман, визира публикация в общински вестник Драгоман, бр. 90, август-септември 2023 г. съгласно чл. 200, ал. 2, т. 2 от Изборния кодекс във връзка с чл. 97, ал. 2 от АПК от изричната компетентност на ОИК – Драгоман, е да се произнесе изрично относно това дали уважава или отхвърля този сигнал, включително и при съобразяване с § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 2316-73 от 21.10.2023 г. на ОИК – Драгоман.

УКАЗВА на ОИК – Драгоман да се произнесе с ново решение по сигнал от 20.10.2023 г., подаден от А.  К.  до ОИК – Драгоман, съобразно мотивите на настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения