Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2871-МИ
София, 7 ноември 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от Красимир Иванов, срещу решение № 102-МИ от 20.10.2023 г. на ОИК – Балчик

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-22-606 от 01.11.2023 г. в писмо с пощенско клеймо на изпращане 31.10.2023 г. е постъпила жалба от Красимир Иванов, срещу решение № 102-МИ от 20.10.2023 г. на ОИК – Балчик, в която се сочи, че е подадена чрез ОИК – Балчик.

С вх. № МИ-22-606/1/06.11.2023 г. в Централната избирателна комисия е постъпила в оригинал административната преписка по обжалваното решение със становище на ОИК – Балчик, че в ОИК – Балчик жалбата е с вх. № 154/02.11.2023 г. по описа на ОИК – Балчик, като същата е с пощенско клеймо на изпращане 31.10.2023 г., а обжалваното решение на ОИК е обявено на страницата на ОИК – Балчик на 20.10.2023 г., поради което съгласно чл. 88, ал. 3 ИК жалбата е просрочена, а решение № 102-МИ от 20.10.2023 г. на ОИК – Балчик е влязло в сила.

С решение № 102 от 20.10.2023 г. ОИК – Балчик е извършила замени в състава на СИК на територията на община Балчик при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г., след предложение на упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ – регистриран участник в тези избори.

В подадената до ЦИК жалба от Красимир Иванов се иска решение № 102-МИ от 20.10.2023 г. на ОИК – Балчик да бъде отменено като незаконосъобразно.

Жалбата е недопустима.

След като се разгледа в цялост получената от ОИК – Балчик, административна преписка, Централната избирателна комисия приема:

Решение № 102-МИ от 20.10.2023 г. на ОИК – Балчик, е обявено на интернет страницата на ОИК – Балчик на 20.10.2023 г. в 17:46 часа.

Пощенското клеймо върху писмото за получаване на жалбата от Красимир Иванов срещу решение № 102-МИ от 20.10.2023 г. на ОИК – Балчик до Централната избирателна комисия е от 31.10.2023 г.

Пощенското клеймо върху писмото за получаване на жалбата от Красимир Иванов срещу решение № 102-МИ от 20.10.2023 г. на ОИК – Балчик до ОИК – Балчик е от 31.11.2023 г., поради което жалбата е подадена след изтичане на законоустановения срок съгласно чл. 88, ал. 3 ИК и се явява процесуално недопустима. Освен това Красимир Иванов няма правен интерес да обжалва решение за замени на членове на СИК, предложени от упълномощен представител на политически субект, регистриран за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Красимир Иванов, срещу решение № 102-МИ от 20.10.2023 г. на ОИК – Балчик.

ОСТАВЯ в сила решение № 102-МИ от 20.10.2023 г. на ОИК – Балчик.

ВРЪЩА получената административна преписка от ОИК – Балчик.

Решението на ОИК – Балчик подлежи на обжалване пред Административен съд – Добрич, чрез ОИК – Балчик, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения