Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2871-МИ
София, 31 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Доброслав Иванов Иванов – представляващ ПП „Национален фронт за спасение на България“, срещу решение № 586-МИ/НР от 23.10.2015 г. на ОИК – Сливен

Постъпила е жалба с вх. № Ж-1.382/25.10.2015 г. от Доброслав Иванов Иванов – представляващ ПП „Национален фронт за спасение на България“, срещу решение № 586-МИ/НР от 23.10.2015 г. на ОИК – Сливен, с което е оставена без уважение жалбата му за нарушение на чл. 182, ал. 1 от ИК.

Жалбоподателят твърди, че е налице нарушение на Изборния кодекс, тъй като в помещение на Централна поща – Сливен са разпространявани агитационни материали.

Жалбата е подадена в срок, от лице с правен интерес, но разгледана по същество е неоснователна.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата и приложената преписка, установи следното:

Общинската избирателна комисия – Сливен, се е запознала с към жалбата и изложените в нея твърдения, извършила е проверка на място и не е установила разпространението на агитационни материали. Към първоначалната жалба на жалбоподателя не са приложени каквито и да било доказателства за извършено нарушение на ИК.

Централната избирателна комисия счита, че решението ОИК – Сливен, е правилно и законосъобразно. Същото е постановено при изясняване на фактическата обстановка и правилно приложение на материалния закон.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Доброслав Иванов Иванов – представляващ ПП „Национален фронт за спасение на България“, срещу решение № 586-МИ/НР от 23.10.2015 г. на ОИК – Сливен, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения