Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2870-МИ
София, 7 ноември 2023 г.

ОТНОСНО: удължаване срока за временна замяна на зам.-председател на ОИК – Враца, област Враца

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление с вх. № МИ-10-171/1 от 07.11.2023 г. от Марина Маринова Мишева – зам.-председател на ОИК – Враца, чрез Б. Б. – упълномощен представител на ДПС, за удължаване периода на временното й заместване. Предлага се, Галя Маринова Мишева, назначена с Решение № 2626-МИ от 9 октомври 2023 г. на ЦИК за временно заместване на мястото на Марина Маринова Мишева, да продължи да изпълнява длъжността зам.-председател на ОИК – Враца за срок до 31.12.2023 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т.  5 във връзка с чл. 82, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УДЪЛЖАВА срока на назначаване на Галя Маринова Мишева, ЕГН, зам.-председател на ОИК – Враца, област Враца, на мястото на Марина Маринова Мишева, ЕГН, до 31.12.2023 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения