Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2869-МИ
София, 31 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Симон Златков Милков – упълномощен представител на ПП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“, срещу решение № 350 от 24.10.2015 г. на ОИК – Велико Търново

Постъпила е жалба с вх. № МИ-15-1660/28.10.2015 г. от Симон Златков Милков – упълномощен представител на ПП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“, срещу решение № 350 от 24.10.2015 г. на ОИК – Велико Търново, с което ОИК – Велико Търново е оставила без уважение като неоснователна подадената от него жалба с вх. № 537/24.10.2015 г.

Жалбоподателят счита, че решението на ОИК – Велико Търново, е неправилно и незаконосъобразно, тъй като комисията е следвало да установи и събере доказателства за твърдяното от него нарушение, така както и точното лице, което го е извършило, мястото и часа на извършване на нарушението. Излага съображения, че комисията не е кредитирала приложените към жалбата снимки, от които ясно се вижда автомобилът, на който има надпис „Българска Демократична общност Велико Търново“, „Глас за общността=Глас за ТЕБ“, както и номер 12.

Жалбата е подадена в срок, от лице с правен интерес, но разгледана по същество е неоснователна.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата и приложената преписка, установи следното:

Общинската избирателна комисия – Велико Търново, се е запознала с приложените към жалбата материали, включително снимки на автомобили, и е приела, че от тях не може да се установи мястото и времето на заснемането на МПС, което е облепено с агитационен материал.

От друга страна, ОИК е приела, че облепването с номер, без да има призив за подкрепа или неподкрепа на кандидат, не съставлява нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 4 от ИК.

Общинската избирателна комисия – Велико Търново е извършила проверка на място и не е установила наличието на автомобили, облепени с агитационни материали.

Централната избирателна комисия счита, че решението ОИК – Велико Търново, е правилно и законосъобразно. Същото е постановено при изясняване на фактическата обстановка и правилно приложение на материалния закон.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Симон Златков Милков – упълномощен представител на ПП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“, срещу решение № 350 от 24.10.2015 г. на ОИК – Велико Търново, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения