Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2869-МИ
София, 21 ноември 2013 г.

ОТНОСНО: допълнение на Решение № 1486-МИ от 10 ноември 2011 г. на ЦИК относно определяне на реда за провеждане на заседания на ОИК и дежурства на членове

Във връзка с оспорване на резултати от провеждане на местен референдум, решения и определения на административните съдилища и възникналата необходимост от отваряне на помещенията, където се съхраняват книжа и материали от проведен местен референдум за предоставяне на органите на съдебната власт и на основание чл. 26, ал. 1 от Изборния кодекс и т. 13 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПЪЛВА Решение № 1486-МИ от 10 ноември 2011 г. на ЦИК, както следва:

В раздел І „Провеждане на заседания" се добавя нова т. 8а със следното съдържание:

„8а. Заседание на общинската избирателна комисия, се провежда, когато е постъпило искане по надлежния ред за предоставяне на изборни книжа и материали от проведен избор за местни органи на власт и местен референдум. В тези случаи помещението се отваря и книжа и материали се предоставят по реда на Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г., Решение № 1264-ПВР/МИ от 20 октомври 2011 г. и Решение № 1839-МИ от 10 май 2012 г. на ЦИК."

В раздел ІІ „Дежурства" се добавя т. 9а със следното съдържание:

„9а. Членовете на общинската избирателна комисия дават целодневни дежурства за:

а) за представляване на общинската избирателна комисия пред съдилищата по дела, свързани с резултатите от местен референдум;

б) подготовка на административна преписка за изпращане в съда, както и за изготвяне на писмено становище по жалбата, касаеща резултатите от местен референдум;

в) при получаване и предаване на изборни книжа по разпореждане на съдилищата или изпълнение на други разпореждания на съда, касаещи резултатите от проведен местен референдум.

Решението да се изпрати на Министерския съвет, общинските избирателни комисии, областните управители и кметовете на общини.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения