Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2868-МИ
София, 31 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Никола Гергинов Нитов, общински представител на ПП „ГЕРБ“ – гр. Правец, против решение № 115-МИ от 24.10.2015 г. и решение № 116-МИ от 25.10.2015 г. на ОИК – Правец

Производството е по чл. 88 от ИК.

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия от Никола Гергинов Нитов, представител на ПП „ГЕРБ“, против решение № 115-МИ от 24.10.2015 г. и решение № 116-МИ от 25.10.2015 г. на ОИК – Правец, взети при хипотезата на чл. 85, ал. 1, чл. 87, ал. 1 и чл. 88 от ИК, с които се оставя без уважение като неоснователна негова жалба, заведена под № 3/23.10.2015 г.

Жалбата е подадена директно до ЦИК и е постъпила с вх. № Ж-1.205 от 25.10.2015 г. В жалбата се прави оплакване за неправилност на обжалваното решение.

Иска се да бъде отменено от ЦИК.

Жалбата е подадена в предвидения от закона срок и от надлежна страна, поради което се явява допустима. Разгледана по същество същата е неоснователна.

Първоначално ОИК – Правец е сезирана със сигнал, наречен жалба, описан по-горе, подаден от жалбоподателя в това производство, относно няколко твърдени нарушения на ИК, описани в мотивната част на обжалваното решение.

Общинската избирателна комисия е извършила служебна проверка, установила е правилно фактическата обстановка и се е произнесла по същество, при наличие на необходимия кворум и с предвиденото в закона мнозинство.

Централната избирателна комисия споделя правните изводи, залегнали в мотивите към обжалваното решение, доколкото БСП възмездно и с необходимото разрешение, издадено от и.д. кмет, е ползвала електронното табло.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4, и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 и чл. 58 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Никола Гергинов Нитов, общински представител на ПП „ГЕРБ“ – гр. Правец, против решение № 115-МИ от 24.10.2015 г. и решение № 116-МИ от 25.10.2015 г. на ОИК – Правец, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения