Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2867-МИ
София, 31 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Коста Стаменов Фърков, председател на НФСБ при община Хисаря, против решение № 175 от 22.10.2015 г. на ОИК – Хисаря и решение № 174 от 22.10.2015 г. на ОИК – Хисаря

Производството е по чл. 88 от ИК.

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия от Коста Стаменов Фърков, председател на НФСБ при община Хисаря, против решение № 175 от 22.10.2015 г. на ОИК – Хисаря, взето при хипотезата на чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 22 от ИК, с което се оставя без уважение като неоснователна негова жалба, заведена под № 25/21.10.2015 г., и против решение № 174 от 22.10.2015 г. на ОИК – Хисаря, взето при хипотезата на чл. 87, ал. 1, т.1 и т. 22 от ИК, с което се оставя без уважение като неоснователна негова жалба, заведена под № 34/21.10.2015 г.

Жалбата е подадена до ЦИК чрез ОИК – Хисаря и е постъпила с вх. № Ж-3.265 от 25.10.2015 г., а впоследствие преписката е постъпила надлежно окомплектована в ЦИК.

В жалбата се оспорват обжалваните решения и се иска отговор от ЦИК като по-горна инстанция.

Жалбата е подадена в предвидения от закона срок и от надлежна страна, поради което се явява допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

В първоначалния сигнал жалбоподателят в това производство развива оплакване че секретарят на ОИК придружава кандидата на ГЕРБ и присъства на събрания, провеждани от последния. Липсват обаче каквито и да е доказателства или дори индиции в тази насока. Общинската избирателна комисия правилно е преценила установените факти по случая и е постановила законосъобразно решение. В другия сигнал прави оплаквания относно личността на секретаря на ОИК и се твърди, че същият е в несъвместимост, без да става ясно по каква точно причина. Жалбата правилно е оставена без разглеждане, поради това че е недопустима. Извън правомощията на ОИК е да разрешава въпроси относно назначаването и прекратяването на правомощията на членовете на ОИК.

Централната избирателна комисия споделя правните изводи, обективирани в мотивната част на обжалваните решения.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4, и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 и чл. 58 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Коста Стаменов Фърков, председател на НФСБ при община Хисаря, против решение № 175 от 22.10.2015 г. на ОИК – Хисаря и решение № 174 от 22.10.2015 г. на ОИК – Хисаря като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения