Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2866-МИ
София, 31 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Стефан Борисов Тачев – кандидат за кмет на община Бобошево, против решение № 105 от 25.10.2015 г. на ОИК – Бобошево

Постъпила е жалба с вх. № МИ-15-1689 от 29.10.2015 г. до Централната избирателна комисия от Стефан Борисов Тачев – кандидат за кмет на община Бобошево, против решение № 105 от 25.10.2015 г. на ОИК – Бобошево.

В жалбата се твърди, че решението на ОИК е неправилно и незаконосъобразно, поради което следва да бъде изцяло отменено, а депозираната от жалбоподателя жалба да бъде уважена като основателна и мотивирана. Жалбоподателят счита, че атакуваният акт е неблагоприятен за него и води след себе си и незаконосъобразен избор на кмет на община Бобошево. Жалбоподателят твърди, че в избирателните секции в с. Блажиево, с. Слатино, с. Висока могила, с. Скрино, І и ІІ секция в гр. Бобошево, в селата Бадино, Вуково, Доброво и Сопово масово гласуват лица, неживеещи на територията на община Бобошево.

Общинската избирателна комисия – Бобошево е извършила проверка на място и е констатирала, че всички гласували до момента на проверката лица са включени в избирателните списъци, от което може да се направи извод, че са лица с постоянен или настоящ адрес на територията на община Бобошево и в избирателните списъци няма дописани лица.

Жалбата е редовна, подадена е своевременно от лице с правен интерес, а разгледана по същество е неоснователна.

След като се запозна с оспореното решение на ОИК – Бобошево на 25 октомври 2015 г., публикувано на интернет страницата на ОИК – Бобошево, Централната избирателна комисия приема, че оспорваното решение е правилно и законосъобразно.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Стефан Борисов Тачев – кандидат за кмет на община Бобошево, против решение № 105 от 25.10.2015 г. на ОИК – Бобошево, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения