Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2865-МИ
София, 31 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалби от Станислав Маринчев Иванов и от Емил Богданов Цветков срещу решение № 327 от 27 октомври 2015 г. на ОИК – Плевен

Постъпили са жалби с вх. № МИ-15-1705 от 29.10.2015 г. в Централната избирателна комисия чрез Общинската избирателна комисия – Плевен от Станислав Маринчев Иванов и от Емил Богданов Цветков срещу решение № 327 от 27 октомври 2015 г. на ОИК – Плевен, с което са заличени от кандидатската листа на ПП ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници в община Плевен на 25.10.2015 г.

Преписката по жалбите е постъпила в ЦИК от ОИК – Плевен с писма техен изх. № 19 и № 20 от 29.10.2015 г. и към нея са приложени: придружително писмо с изх. № 68/27.10.2015 г. от ПП ГЕРБ; заявления по чл. 453, ал. 5 от ИК от Станислав Маринчев Иванов и от Емил Цветков; удостоверения от СГС по ф.д. № 1545/2007 г. по описа на СГС; извадка от входящия регистър на ОИК – Плевен с вх. № 374/2015 и № 375/2015 г.; копие от решение № 327-МИ/27.10.2015 г. на ОИК – Плевен; особено мнение на Николинка Крумова Добрева към решение № 327-МИ/27.10.2015 г.; протокол № 50/27.10.2015 г. от заседание на ОИК – Плевен; копия на пълномощни с № 529/17.08.2015 г. и № КО-Г-069/14.08.2015 г.

Жалбоподателите сочат, че на проведените на 25 октомври 2015 г. избори за общински съветници и за кметове са избрани с преференциален вот за общински съветници в община Плевен. Твърдят, че оспореното решение на ОИК – Плевен е постановено в нарушение на Изборния кодекс, което води до неговата незаконосъобразност. Оспорват достоверността на подадените заявления по чл. 453, ал. 5 от ИК, приети от ОИК – Плевен като оттегляне на съгласие на кандидата по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК за участие в изборите. Иска се отмяна на оспореното решение и обявяване на жалбоподателите за избрани общински съветници.

Жалбите са постъпили в законния срок, допустими са, но разгледани по същество са неоснователни.

С оспореното решение ОИК – Плевен е заличила от кандидатската листа на партия ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници и за кметове в община Плевен на 25 октомври 2015 г. Станислав Маринчев Иванов и Емил Богданов Цветков. Решението е постановено въз основа на постъпило писмо с вх. № 359 от 27.10.2015 г., подписано от Мартин Тодоров Митев, упълномощен представител на партия ГЕРБ за община Плевен, с приложени към него 2 бр. заявления по чл. 453, ал. 5 от ИК, с които жалбоподателите са заявили желание да не бъдат обявявани за избрани за общински съветници в Общинския съвет – Плевен от кандидатската листа на партия ГЕРБ.

Жалбоподателят Емил Богданов Цветков твърди, че лично не е подавал заявление по чл. 453, ал. 5 от ИК и подаденото такова пред ОИК – Плевен се явява документ с невярно съдържание.

Жалбоподателят Станислав Маринчев Иванов сочи, че представеното заявление по чл. 453, ал. 5 от ИК не е депозирано от него, а от пълномощника на партия ГЕРБ.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с преписката по жалбите, установи, че в нея са приложени подписани от жалбоподателите заявления по чл. 453, ал. 5 от ИК. Относно твърденията, че заявленията се явяват документ с невярно съдържание, ЦИК приема, че разглеждането на този въпрос не е от компетентността на избирателната комисия, а следва да се сезира съответната Районна прокуратура.

С оглед на изложеното жалбите следва да бъдат оставени без уважение.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба от Станислав Маринчев Иванов срещу решение № 327 от 27 октомври 2015 г. на ОИК – Плевен, като неоснователна.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба от Емил Богданов Цветков срещу решение № 327 от 27 октомври 2015 г. на ОИК – Плевен, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • № 2913 / 28.11.2023

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори

  • № 2912-МИ / 22.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кресна, област Благоевград

  • всички решения