Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2864-МИ
София, 30 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Българска социалистическа партия – София, чрез Атанас Андреев Устабашиев – упълномощен представител, срещу решение № 210-2109-МИ от 29.10.2015 г. на ОИК – Девин

Постъпила е жалба по електронната поща до Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-431/30.10.2015 г. от Българска социалистическа партия – София, чрез Атанас Андреев Устабашиев – упълномощен представител, срещу решение № 210-2109-МИ от 29.10.2015 г. на ОИК – Девин.
Жалбоподателят оспорва посоченото по-горе решение на ОИК – Девин, като счита същото за неправилно и незаконосъобразно, постановено в нарушение на административно-производствените правила и на закона, поради което моли да бъде отменено.

Към жалбата е приложено пълномощно в полза на Атанас Андреев Устабашиев от Михаил Райков Миков в качеството на председател на Националния съвет на БСП.

Общинската избирателна комисия – Девин е приела решение № 210-2109-МИ от 29.10.2015 г., с което е допуснала до участие във втори тур на изборите за кмет на община Девин Юлиан Велков Семчев – кандидат за кмет на община Девин от МК „Обединени за Девин и общината“, класиран на четвърто място.

След като разгледа жалбата, Централната избирателна комисия счита, че жалбата е недопустима поради следните съображения:

Разпоредбите на Изборния кодекс относно определянето на резултата от гласуването за кмет определят процедурата по обявяване на резултати в хипотезите на осъществен избор при първо гласуване, както и хипотеза, в която на първи тур никой от кандидатите не е избран и се провежда втори тур на изборите при определен от закона срок. Самото определяне на изборните резултати като правомощие на комисията представлява обявяване на крайните резултати от проведения избор, т.е. след произвеждане на избор, при който се е стигнало до окончателно гласуване и избор на кмет. Разпоредбата на чл. 459 от ИК предвижда възможност за оспорване на решението на ОИК, с което са определени окончателните резултати от изборите, пред съответния Административен съд. В настоящия случай жалбоподателят Атанас Устабашиев няма правен интерес от обжалването на решението. Правният интерес е процесуално правно понятие и се свързва с призната от АПК възможност да се търси защита срещу акт, който засяга права, свободи или законни интереси на граждани или организации. Под засягане по смисъла на чл. 120, ал. 2 от Конституцията и чл. 15, ал. 1 от АПК трябва да се разбира нарушаване или застрашаване на права, свободи или законни интереси на граждани или организации. Безспорно недопустимо е оспорването на акта от лице, чиито права, свободи или законни интереси нито са нарушени, нито са застрашени. Изискванията за правен интерес се извличат от чл. 15, ал. 1 от АПК и се изразяват в това, че правният интерес трябва да е личен, т.е. да засяга правната сфера на оспорващия и да е пряк, т.е. да настъпи непосредствено удовлетворяване на оспорващия, ако с отмяната на административния акт се отстрани настъпилата или настъпващата щета.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Българска социалистическа партия – София, чрез Атанас Андреев Устабашиев – упълномощен представител, срещу решение № 210-2109-МИ от 29.10.2015 г. на ОИК – Девин, като недопустима.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения