Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2863-НС
София, 11 ноември 2013 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители, произведени на 12 май 2013 г.

Постъпило е искане с вх. № 1125-НС от 08.11.2013 г. на ЦИК от областния управител на област Перник за разрешаване разпечатването на помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за народни представители на 12 май 2013 г. Искането се прави във връзка с постъпило в Областната администрация Перник предизвестие за прекратяване на дейността и договора със СОД на Министерството на вътрешните работи за охрана на помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за народни представители на 12 май 2013 г., което налага необходимостта от демонтирането на датчиците на охранителната и пожароизвестителната система от СОД на МВР и съответно монтиране на нови от частна охранителна фирма, с която предстои сключване на договорни отношения. Посочените в искането обстоятелства налагат спешното им разрешаване и решение от ЦИК за отваряне на помещението.

Съгласно Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещението, в което същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи или по решение на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание т. 18 от Решение на ЦИК № 2511-НС от 30 април 2013 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 12 май 2013 г., по искане на областния управител на област Перник.

Достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещението където се съхраняват, преместването и запечатването на изборните книжа и материали в помещението да се осъществи при спазване на условията и реда на т. 18 и 19 от Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. на ЦИК.

Заверено копие от протокола по т. 19 от Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. на ЦИК да се изпрати в Централната избирателна комисия.

Решението да се изпрати на областния управител на област Перник.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения