Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2855-НР
София, 30.10.2015

ОТНОСНО: обявяване на резултатите от гласуването в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 22, чл. 23 и чл. 24 във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Решение № 1945-НР от 6 септември 2015 г. и Решение № 2854-НР от 30 октомври 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

 1. ОБЯВЯВА резултатите от гласуването в националния референдум на 25 октомври 2015 г. с въпрос „Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?“ съобразно обобщените данни от гласуването, както следва:

 

- брой гласоподаватели според избирателните списъци

6 766 619

- брой на гласувалите гласоподаватели според подписите

  в избирателните списъци, включително и подписите

  в допълнителната страница (под чертата)

 

 

2 708 716

- брой на гласувалите според намерените в кутията за гласуване   пликове

 

2 709 210

- брой бюлетини, намерени в кутията за гласуване без плик

1 137

- брой сгрешени бюлетини

6 481

- брой на действителните гласове (бюлетини)

2 587 593

- брой на действителните гласове (бюлетини) с отговор „ДА“

1 883 411

- брой на действителните гласове (бюлетини) с отговор „НЕ“

704 182

- брой на недействителните гласове

122 339

 

 1. Броят на гражданите с избирателни права е 6 885 893 по данни, получени от ГД „ГРАО“ към МРРБ с писмо изх. № 90-03-1069 от 21 октомври 2015 г.
 2. Броят на участвалите в гласуването в националния референдум на 25 октомври 2015 г. граждани според броя на намерените в кутиите за гласуване пликове е 2 709 210 и е по-малък от броя на участвалите в последните избори за народни представители на 5 октомври 2015 г. избиратели, който е 3 500 585.
 3. Броят на участвалите в гласуването в националния референдум граждани е 2 709 210, което е 39,34 на сто от гражданите с избирателни права. С отговор „ДА“ са гласували 1 883 411 граждани, което е 69,52 на сто от участвалите в гласуването в националния референдум или повече от половината от броя на участвалите в националния референдум.

С отговор „НЕ“ са гласували 704 182, което е 25,99 на сто от участвалите в гласуването в националния референдум.

Налице е хипотезата на чл. 23, ал. 3 от ЗПУГДВМС.

Решението следва да се изпрати на Народното събрание на Република България след влизането му в сила.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в седемдневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

Зам. председател: Мария Мусорлиева

Член: Александър Андреев

Член: Владимир Пенев

Член: Емануил Христов

Член: Ерхан Чаушев

Член: Иванка Грозева

Член: Йорданка Ганчева

Член: Камелия Нейкова

Член: Мария Бойкинова

Член: Метин Сюлейман

Член: Росица Матева

Член: Румен Цачев

Член: Румяна Стоева-Сидерова

Член: Таня Цанева

Член: Цветозар Томов

* Публикувано на

Свързани решения:

2863-НР/

Календар

Решения

 • № 1165-МИ / 20.09.2019

  относно: жалба от инициативен комитет за издигане на Мано Иванов Манов като независим кандидат в изборите за кмет на кметство с. Климент, община Карлово, срещу Решение № МИ-83 от 19.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Карлово, област Пловдив

 • № 1164-МИ / 20.09.2019

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1156-МИ от 20 септември 2019 г. на ЦИК, относно жалба срещу Решение № 45-МИ от 16 септември 2019 г. на ОИК - Етрополе

 • № 1163-МИ / 20.09.2019

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1151-МИ от 19 септември 2019 г. на ЦИК, относно промяна в състава на ОИК – Ковачевци, област Перник

 • всички решения