Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2851-МИ/НР
София, 29 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: сигнали за нарушение на забраната по чл. 182, ал. 4 от ИК за предизборна агитация в изборния ден от Волен Николов Сидеров

Постъпил е сигнал на електронната поща на ЦИК с вх. № с-3-251 от 25.10.2015 г. и в оригинал с вх. № МИ-20-319/26.10.2015 г. от Председателят на СЕМ Георги Лозанов за нерегламентирана предизборна агитация в изборния ден, извършено от Волен Николов Сидеров при участието му в предаването на ТВ Алфа „Неделя ден Господен“ от 10:45:07 ч. до 11:51:33 ч.

Към сигнала, който е изпратен по компетентност на ЦИК, са приложени файлове и DVD.

Централната избирателна комисия, след като извърши служебна проверка и се запозна с представените видеоматериали, безспорно установи, че по време на участието на Волен Сидеров в предаването на ТВ Алфа „Неделя ден Господен“ от 10:45:07 ч. до 11:51:33 ч. същият извършва нерегламентирана агитация в изборния ден, като от 11:49:44 ч. до 11:49:54 ч., заявява, „че няма да спазва никакви правила на изборния ден“ след което призовава „хората да подкрепят АТАКА и да свалят от власт престъпната герберска клика“.

Съгласно разпоредбата на чл. 182, ал. 4 от ИК е налице забрана за предизборна агитация в изборния ден. Публичното изразяване на призив за подкрепа или неподкрепа на даден кандидат или политически субект в изборния ден представлява нарушение на забраната на чл. 182, ал. 4 от ИК.

Централната избирателна комисия счита също така, че е налице и нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от ИК забраняваща използването на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите, тъй като използването на израза „престъпната герберска клика“ представлява именно такова накърняване на честта и доброто име на кандидати от определена политическа сила.

Централната избирателна комисия приема, че нарушенията са извършени от Волен Николов Сидеров.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 182, ал. 4, чл. 183, ал. 4, чл. 495 и чл. 496 от Изборния кодекс и чл. 42 от Закона за административните нарушения и наказания Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната на чл. 182, ал. 4 от ИК за предизборна агитация в изборния ден, извършено от Волен Николов Сидеров.

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната на чл. 183, ал. 4 от ИК, отнасяща се за забраната за използване на материали, накърняващи добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите, извършено от Волен Николов Сидеров.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт на Волен Николов Сидеров, ЕГН …, адрес: гр. София 1000, ул. „Врабча“ № 1, ет. 1, за извършеното нарушение.

След съставянето и връчването на акта същият да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3372-ЕП/НС / 27.05.2024

    относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и народни представители на 9 юни 2024 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

  • № 3371-НС / 27.05.2024

    относно: жалба от Ц. П. – упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“ за нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 3370-ЕП / 27.05.2024

    относно: регистрация на Христо Атанасов Костов кандидат под № 3 в кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

  • всички решения