Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2846-МИ
София, 1 ноември 2023 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Постъпило е заявление с вх. № 2-4 от 01.11.2023 г. от Катя Колева Келевска – представляваща сдружение „Институт за социална интеграция“, чрез С.  И.  Б. –Ц. , регистрирано с Решение № 2559-МИ от 2 октомври 2023 г. на ЦИК за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Към заявлението са приложени:

- декларации по образец (Приложение № 60-МИ от изборните книжа) – 24 (двадесет и четири) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията 18 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 6 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 2323-МИ от 8 септември 2023 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 18 (осемнадесет) упълномощени представители на сдружение „Институт за социална интеграция“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.                  

Магдалена Величкова Иванова

 

2.                  

Радка Рашкова Иванова

 

3.                  

Йордан Пламенов Маринов

 

4.                  

Красимира Димитрова Георгиева

 

5.                  

Александър Петров Александров

 

6.                  

Цветина Петкова Петкова

 

7.                  

Любка Ангелова Маджарова

 

8.                  

Марияна Ангелова Керпиева

 

9.                  

Калина Димитрова Червенкова

 

10.             

Анастасия Стефанова Гунчева

 

11.             

Димитър Веселинов Бабов

 

12.             

Николай Иванов Иванов

 

13.             

Николай Митков Иванов

 

14.             

Галин Неделчев Дурев

 

15.             

Иван Василев Попов

 

16.             

Заприн Запрянов Рашев

 

17.             

Венелина Иванова Даскалова

 

18.             

Димитър Петров Костов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения