Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2843-МИ
София, 29 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от Г. Д. И. срещу решение № 100 от 29.10.2023 г. на ОИК – Антоново

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № Ж-135 от 29.10.2023 г. на ЦИК от Г.  Д.  И.  срещу решение № 100 от 29.10.2023 г. на ОИК – Антоново.

С обжалваното решение ОИК – Антоново е отхвърлила жалбата на Г.  Д.  И.  срещу отказа на СИК в с. Кьосевци да допусне жалбоподателя да гласува за кмет на кметство с. Кьосевци, тъй като същият има постоянен и настоящ адрес в с. Поройно, община Антоново.

Като съобрази изложената в жалбата и обжалваното решение фактическа обстановка, а именно посочения в жалбата от жалбоподателя негов постоянен и настоящ адрес: с. …, ул. … № …, община Антоново, област Търговище, и изложените в обжалваното решение мотиви, че избирател с постоянен и настоящ адрес в с. Поройно няма право да гласува за кмет на кметство с. Кьосевци, а има право да гласува само за общински съветници и кмет на община Антоново съгласно изискването на чл. 397, ал. 1 ИК във връзка с § 1 от ДР на ИК, Централната избирателна комисия констатира, че решение № 100 от 29.10.2023 г. на ОИК – Антоново е законосъобразно и жалбата следва да бъде оставена без уважение.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.  Д.  И.  срещу решение № 100 от 29.10.2023 г. на ОИК – Антоново, като неоснователна.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения