Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2842-МИ
София, 29 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Димово, област Видин

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-15-1121 от 29.10.2023 г. от Илиян Минков Лилов – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“, за промяна в състава ОИК – Димово. Предлага се на мястото на Ганка Игнатова Илиева – председател на ОИК, да бъде назначена Красимира Димитрова Милева, досегашен член на ОИК, а на мястото на Красимира Димитрова Милева за член на ОИК да бъде назначен Иван Еленков Табаков.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Иван Еленков Табаков и пълномощно в полза на Илиян Минков Лилов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА предсрочното прекратяване на пълномощията на Ганка Игнатова Илиева, ЕГН …, като председател на ОИК – Димово, област Видин, на основание чл. 51, ал. 2, т. 8 ИК и анулира издаденото й удостоверение.

ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Димово, област Видин, Красимира Димитрова Милева, ЕГН …, досегашен член на ОИК, и анулира издаденото ѝудостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Димово, област Видин, Иван Еленков Табаков, ЕГН ….

На назначените председател и член на ОИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения