Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 284-ПВР/МИ
София, 15 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Габрово, област Габрово, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-181 от 11.08.2011 г. от кмета на община Габрово, област Габрово, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 03.08.2011 г. и на 09.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Габрово.

Не е постигнато съгласие по предложенията за секретар на ОИК в община Габрово.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Габрово, област Габрово, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мария Николаева Недева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Анна Стоянова Цонева

 

СЕКРЕТАР:

Иванка Иванова Баева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Евгения Петрова Попова

 

 

Николай Петков Миланов

 

 

Мирослава Стефанова Колева

 

 

Десислава Евгениева Колева

 

 

Валентина Иванова Жечева

 

 

Цвета Ангелова Тодорова-

Стойчева

 

 

Илиана Григорова Кръстева

 

 

Христо Иванов Тотев

 

 

Евгени Василев Попов

 

 

Салие Сали Боз

 

 

Драгомила Минчева Дойкин

 

 

Сергей Аврамов Ботев

 

 

Юли Божидаров Енчев

 

 

Тихомир Минков Църов

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения