Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2838-МИ
София, 29 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Мадан, област Смолян

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-15-1100 от 29.10.2023 г. от Нези Нези Карахасан и Светла Ангелова Сандева – упълномощен представител на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, за промяна в състава ОИК – Мадан. Предлага се на мястото на Севил Незиева Мутева – член на ОИК, да бъде назначен Рифат Хасан Ахмед.

Към предложението са приложени: заявление от Севил Незиева Мутева за освобождаването ѝ като член на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Рифат Хасан Ахмед и пълномощно в полза на Нези Нези Карахасан и Светла Ангелова Сандева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Мадан, област Смолян, Севил Незиева Мутева, ЕГН …, и анулира издаденото ѝ удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Мадан, област Смолян, Рифат Хасан Ахмед, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения