Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2837-МИ
София, 29 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от Диляна Христова Боянова срещу решение № 98-МИ от 27.10.2023 г. на ОИК – Ковачевци

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № Ж-31 от 29.10.2023 г. от Диляна Христова Боянова, срещу Решение № 98-МИ от 29.10.2023 г., с което са прекратени правомощията ѝ като председател на секционна избирателна комисия № 142200003 в с. Ковачевци, община Ковачевци.

С оспореното решение Общинската избирателна комисия – Ковачевци, е разгледала постъпил пред нея сигнал вх. № 208/29.10.2023 г. 7:30 ч., рег. № 4/29.10.2023 год. в регистъра на жалбите на ОИК, подаден от Я.  С.  Й.  с твърдение, че за председател на СИК № 142200003 е назначено лицето Диляна Христова Боянова, която е представител на коалиция и като такъв не може да е в друго качество. ОИК – Ковачевци е приела подадения сигнал като основателен и е освободила Диляна Христова Боянова като председател СИК № 142200003.

Недоволна от това решение, жалбоподателката обжалва същото пред ЦИК, като твърди, че решението е незаконосъобразно и иска отмяната му.

Жалбата е допустима, подадена от лице с правен интерес, в срок, а разгледана по същество е основателна.

Централната избирателна комисия счита, че общинската избирателна комисия е следвало да остави подаденият пред нея сигнал без уважение като неоснователен. Видно от публичният регистър на упълномощените представители на партии и коалиции, жалбоподателката не фигурира в такова качество. От изложеното в обстоятелствената част на оспореното Решение 98-МИ от 29.20.2023 г. на ОИК Ковачевци се установява, че г-жа Диляна Боянова има пълномощно, което е с представителна власт, различна от тази по смисъла на чл. 124 ИК, поради което не е налице нарушение на чл. 3, ал. 3 ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 98-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Ковачевци.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения