Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2836-МИ
София, 29 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от Светлана Иванова Георгиева – представляваща коалиция „Граждани за Общината“, срещу решение № 114-МИ от 25.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

В Централната избирателна комисия чрез ОИК – Севлиево, заедно с административна преписка, е постъпила жалба с вх. № Ж-13 от 29.10.2023 г. от Светлана Иванова Георгиева – представляваща коалиция „Граждани за Общината“, срещу решение № 114-МИ от 25.10.2023 г. на ОИК – Севлиево.

С решение № 114-МИ от 25.10.2023 г. ОИК – Севлиево, се е произнесла по жалба с вх. № 178/24.10.2023 г. на ОИК – Севлиево, подадена от В.  Т.  Т. , в която същият твърди, че агитационните материали – плакати, в т.ч. за кмет на община и за общински съветници на коалиция „Граждани за Общината“ изписаният текст „Купуването и продаването на гласове е престъпление“ заема по-малко от изискуемите по Изборния кодекс 10 % от площта на агитационния материал – плакат. Твърди се, че това е нарушение на т. 18 от Решение № 2469-МИ от 19.09.2023 г. на Централната избирателна комисия, съгласно което и чл. 183, ал. 2 ИК всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле. Недоволна от това решение, жалбоподателката оспорва законосъобразността на същото. Счита за незаконосъобразни мотивите на ОИК – Севлиево: направени бяха измервания (с линия) върху плакатите на коалиция „Граждани за Общината“ и се установи, че надписът „Купуването и продаването на гласов е престъпление“, разположен върху лицевата част на плаката за кмет на община и плаката за общински съветници заема по-малко от 2% при нормативно разписаните 10%. Освен това не е спазеното от ИК и разписаното в цитираното решение на ЦИК изискване надписът „Купуването и продаването на гласове е престъпление“ да бъде разположен в обособено поле.

Жалбоподателят счита мотивът на ОИК – Севлиево в обжалваното решение за неправилен, тъй като не е ясна методиката, по която е направено изчислението и няма мотиви за това в решението и че липсата на мотивировка не може да даде убеждение в правилността на констатациите. Прави искане ЦИК да преразгледа решението на ОИК – Севлиево, и да го отмени.

След като се запозна с жалбата и преписката, Централната избирателна комисия счита, че решението на ОИК – Севлиево, е правилно и законосъобразно. ОИК – Севлиево безспорно е установила, че надписът върху агитационните материали „Купуването и продаването на гласове е престъпление“ не заема предвидената в чл. 183, ал. 2 ИК и Решение № 2469-МИ от 19.09.2023 г. на Централната избирателна комисия, 10% от лицевата част на агитационния материал.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на от Светлана Иванова Георгиева – представляваща коалиция „Граждани за Общината“, срещу решение № 114-МИ от 25.10.2023 г. на ОИК – Севлиево, като неоснователна.

ПОТВЪРЖДАВА решение № 114-МИ от 25.10.2023 г. на ОИК – Севлиево.

Решението на ОИК – Севлиево, подлежи на обжалване пред Административен съд – Габрово, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения