Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2833-МИ
София, 29 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от Ивайло Тодоров Цветков – представляващ местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (НОВОТО ВРЕМЕ, НДСВ, ДПС, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ), срещу решение № 61-МИ от 28.10.2023 г. на ОИК – Брусарци

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-11-142 от 28.10.2023 г. от Ивайло Тодоров Цветков – представляващ местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (НОВОТО ВРЕМЕ, НДСВ, ДПС, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ), срещу решение № 61-МИ от 28.10.2023 г. на ОИК – Брусарци, с което е отказано публикуването на интернет страницата на представителите на ОИК – Брусарци списъка на представителите от местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (НОВОТО ВРЕМЕ, НДСВ, ДПС, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ).

С оспореното решение ОИК – Брусарци е отказала да публикува списъка с упълномощени представители, като е изложила мотиви, че при извършена проверка в системата на „Информационно обслужване“ АД за деветте предложени лица е отразено, че се изчаква проверка за наблюдател в Сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ – БЗСЗБ“, а по отношение на петима от тях е отразено, че са регистрирани за представители от Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (НДСВ, ДПС, НОВОТО ВРЕМЕ, БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ) от ОИК – Берковица.

Жалбоподателят твърди, че представителя на местната коалиция е представил необходимата информация пред ОИК – Брусарци, а именно, че с Решение № 2789-МИ от 26.10.2023 г. Централната избирателна комисия е отказала да регистрира Сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ – БЗСЗБ“, за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г., а с решение № 117-МИ от 28.10.2023 г. на ОИК – Берковица, са заличени като представители посочените лица.

Жалбоподателят моли Централната избирателна комисия да отмени решение № 61-МИ от 28.10.2023 г. на ОИК – Брусарци, като неправилно и незаконосъобразно.

Жалбата е допустима, подадена от лице с правен интерес, в срок, а разгледана по същество е основателна.

Видно е от Решение № 2789-МИ от 26.10.2023 г., че Централната избирателна комисия е отказала да регистрира Сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ – БЗСЗБ“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., а с решение № 117-МИ от 28.10.2023 г. на ОИК – Берковица са заличени лицата, предложени за представители на местната коалиция в Брусарци. По този начин предложените за представители на местна коалиция  БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (НОВОТО ВРЕМЕ, НДСВ, ДПС, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ) отговарят на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК. Фактът, че в системата на „Информационно обслужване“ АД, все още са фигурирали имената на предложените като наблюдатели и представители, не е основание за отказ от съобразяване с влезли в сила решения на ЦИК и ОИК – Берковица.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 61-МИ от 28.10.2023 г. на ОИК – Брусарци.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения