Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2831-МИ
София, 29 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: жалби от Ц. А. Ц. и К. С. К. – упълномощени представители на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 87-МИ от 28.10.2023 г. на ОИК – Съединение

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба чрез ОИК – Съединение, с вх. № МИ-15-1074 и № МИ-15-1074/1 от 28.10.2023 г. от Ц. А. Ц. и К. С. К. – упълномощени представители на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 87-МИ от 28.10.2023 г. на ОИК – Съединение.

С решение № 87-МИ от 28.10.2023 г. ОИК – Съединение, е приела решение при условията на чл. 85, ал. 4 от Изборния кодекс относно промяна в съставите на СИК на територията на община Съединение.

Жалбоподателите посочват, че Централната избирателна комисия се е произнесла с Решение № 2807-МИ от 27.10.2023 г., с което е отменила решение № 75-МИ от 25.10.2023 г. на ОИК – Съединение, и указала на ОИК – Съединение, със съответните мотиви да се произнесе с решение. Въпреки решението на ЦИК, ОИК – Съединение е постановила ново решение № 87-МИ при условията на чл. 85, ал. 4 ИК, с което не е постигнала изискуемото по закон мнозинство и съответно не е назначила предложените членове на СИК от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“.

Със свое Решение № 2820-МИ от 28.10.2023 г. Централната избирателна комисия отмени решение № 85-МИ от 27.10.2023 г. на ОИК – Съединение, и върна преписката на ОИК с указания за извършване на исканите промени в съответствие с предложението на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, както и че спрямо ОИК – Съединение, може да бъде реализирана административно-наказателна отговорност по смисъла на Изборния кодекс.

Жалбоподателите искат отмяна на решение № 87-МИ от 28.10.2023 г. като незаконосъобразно и ЦИК да се произнесе по същество по подадените заявления с вх. № 91/24.10.2023 г., като извърши исканите замени.

Централната избирателна комисия със свои решения № 2807-МИ от 27.10.2023 г. и № 2820-МИ от 28.10.2023 г. отмени решение № 75-МИ и № 85-МИ на ОИК – Съединение относно направено искане за замяна на членове на СИК от страна на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“.

Поради обстоятелството, че решение № 87-МИ от 28.10.2023 г. на ОИК – Съединение, е прието при условията на чл. 85, ал. 4 ИК, ЦИК приема, че ЦИК следва да назначи със свое решение членовете на СИК на територията на община Съединение по направеното предложение от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 87-МИ от 28.10.2023 г. на ОИК – Съединение.

НАЗНАЧАВА предложените с вх. № 91/24.10.2023 г. от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ членове на СИК.

На назначените членове ОИК – Съединение, да издаде удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения