Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2827-МИ
София, 24 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Мирослав Тенев Тенев срещу решение № 363-МИ от 22.10.2015 г. на ОИК – Пловдив

Постъпила е жалба с вх. № МИ-15-1544 от 23.10.2015 г. от Мирослав Тенев Тенев срещу решение № 363-МИ от 22.10.2015 г. на ОИК – Пловдив, на ОИК – Пловдив, взето при хипотезата на чл. 85, ал. 4, изр. второ от ИК за отхвърляне на сигнал с вх. № 103 от 15.10.2015 г. от същото лице.

При извършената проверка относно редовността на жалбата, Централната избирателна комисия констатира, че същата е подадена в срок чрез ОИК – Пловдив до ЦИК по електронната поща и е постъпила в ЦИК с вх. № 15-1544 на 23.10.2015 г., но е неподписана.

След направената справка по телефона с председателя и член на ОИК – Пловдив се установи, че жалбата е постъпила в същия вид и в ОИК – Пловдив.

При това положение Централната избирателна комисия счита, че е налице съществен порок относно допустимостта на жалбата и същата не следва да бъде разглеждана по същество, а да бъде оставена без разглеждане като недопустима.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от Мирослав Тенев Тенев срещу решение № 363-МИ от 22.10.2015 г. на ОИК – Пловдив.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения