Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2822-МИ
София, 23 септември 2013 г.

ОТНОСНО: назначаване на Преброителна комисия за произвеждане на частичен избор за кмет на община Гърмен, област Благоевград, на 29 септември 2013 г.

Постъпило е предложение от Костадин Дурчов - заместник-областен управител на област с административен център гр. Благоевград с вх. № 765 от 26.08.2013 г. за назначаване на Преброителна комисия за произвеждане на частичен избор за кмет на община Гърмен, област Благоевград, на 29 септември 2013 г.

На основание § 114 от ПЗР на ЗИД на ИК и в изпълнение на т. 2 на Решение № 2781-МИ от 19 август 2013 г. на ЦИК относно назначаване на преброителна комисия за произвеждане на частичен избор за кмет на община Гърмен на 29 септември 2013 г. са се провели консултации за състав на комисията. Представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии не са постигнали съгласие за състав на Преброителната комисия. След проведените консултации на 22 и 23 август 2013 г. са постъпили предложения за поименен състав на комисията, както следва: от ПП „ГЕРБ" за назначаване на състав на комисията по чл. 233, ал. 7 от ИК в два варианта - от 6 или от 8 членове, като и в двата случая партията е поискала председателското и заместник-председателското място на ПК да бъдат предоставени на нейните представители; от КП „Коалиция за България" предложение за 5 членове на Преброителната комисия, от които един председател и един заместник-председател и за една резерва; от ПП „ДПС" предложението е за секретар, двама членове и за две резерви; от ПП „НДСВ" предложението е за един член; от КП „Синята коалиция" предложението е за един член; ПП „Атака" не е участвала в преговорите и не е направила предложение.

Към предложенията на КП „Коалиция за България", ПП „ДПС", КП „Синята коалиция" няма приложени копия от дипломите за завършено висше образование. Декларацията по чл. 16, ал. 2 от ИК към предложението на ПП „НДСВ" не е представена в оригинал, а в сканирано копие.

На 3 септември 2013 г. след дадена от ЦИК възможност за изправяне на непълноти в постъпилите предложения са постъпили потвърждения от ПП „ГЕРБ" и ПП „ДПС", че направените от тях предложения се отнасят за преброителна комисия в община Гърмен за изборите на 29 септември 2013 г. Потвърждението на ПП „ГЕРБ" е за 8 членове, от които председател, заместник-председател и 6 членове. Постъпили са и копия от дипломите за завършено висше образование на пет от предложените членове от КП „Коалиция за България" и копие на уверение за завършено висше образование на един от предложените членове от КП „Коалиция за България". Постъпили са и копия от дипломите за завършено висше образование на предложените членове от ПП „ДПС" и от КП „Синята коалиция". Постъпила в оригинал по преписката и декларацията по чл. 16, ал. 2 от ИК на предложения от ПП „НДСВ" член. Предложение от ПП „Атака" не е постъпило, въпреки дадената допълнителна възможност за това.

Съгласно Решение № 2781-МИ от 19.08.2013 г. на ЦИК преброителните комисии се състоят от 17 членове и квотното им разпределение е съобразено с представителството на партиите и коалициите от партии в 42-то Народно събрание. В случая поименни предложения са направени за 16 членове. При това положение и с оглед на указанията в мотивите на Решение № 11968 от 20.09.2013 г. на ВАС и Решение № 11969 от 20.09.2013 г. на ВАС следва да се приложи чл. 31, ал. 5 от ИК, като двете партии с най-голям неоползотворен остатък (ПП „ГЕРБ" и КП „Коалиция за България") получават по още един член в ПК и квотното съотношение е следното: ПП „ГЕРБ" - 7 членове, КП „Коалиция за България" - 6 членове, ПП „ДПС" - 2 членове, ПП „НДСВ" - 1 член и КП „Синята коалиция" - 1 член.

Предвид изложеното и на основание § 114, ал. 1 и 2 от ПЗР на ЗИД на ИК и чл. 31, ал. 5 от ИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

НАЗНАЧАВА Преброителна комисия в община Гърмен, област Благоевград, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Костадинка Георгиева Богданова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мустафа Абдулраманов Куртев
СЕКРЕТАР: Асие Рафетова Гадирова
ЧЛЕНОВЕ: Анелия Янчева Бусарова
Екатерина Николова Татанова
Иван Петров Попов
Мехмед Джалилов Бакалов
Росен Сталинов Соленков
Йорданка Стойкова Ралева
Олег Илиев Милев
Мелина Георгиева Донкова
Орхан Алилов Гавазов
Емил Асенов Стругов
Стефка Спасова Лукова
Енчо Тодоров Малаков
Рафие Юзеир Кади
Силвия Албенова Хаджиева

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Елена Маркова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения