Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2821-ПВР/МИ
София, 23 септември 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Белослав, област Варна

Постъпило е предложение с вх. № 876/20.09.2013 г. от Недялко Любчев - общински ръководител на ПП „ГЕРБ", гр. Белослав, за промяна в състава на ОИК - Белослав, област Варна. Предлага се на мястото на Стойчо Кирилов Петров -председател на комисията, да бъде назначена Ростислава Димитрова Душева. Към предложението са приложени: заявление от Стойчо Кирилов Петров за освобождаването му като председател на ОИК - Белослав; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Ростислава Димитрова Душева.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Белослав, област Варна, Стойчо Кирилов Петров, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Белослав, област Варна, Ростислава Димитрова Душева, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Елена Маркова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения