Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2818-ПВР/МИ
София, 19 септември 2013 г.

ОТНОСНО: отваряне на запечатани помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите, произведени на 23 и 30 октомври 2011 г., във връзка с частични избори за кметове на общини и на кметства на 29 септември 2013 г.

С укази на Президента на Република България са насрочени частични избори за кмет на община Белене, област Плевен, на община Гърмен, област Благоевград и на община Трън, област Перник, и за кмет на кметство Хлябово, община Тополовград, област Хасково, кметство Шишманово, община Харманли, област Хасково и кметство Селча, община Девин, област Смолян, насрочени на 29 септември 2013 г. С вх. № 855 от 17.09.2013 г. по електронната поща е постъпило искане от вр.и.д. кмет на община Трън, област Перник; с вх. № 861 от 18.09.2013 г. е постъпило искане от ОИК - Тополовград, област Хасково; с вх. № 860 от 18.09.2013 г. е постъпило искане от ОИК - Харманли, и от кмета на община Харманли; с вх. № 837 от 11.09.2013 г. е постъпило искане от ОИК - Девин, област Смолян, и с вх. № 863 от 19.09.2013 г. е постъпило искане от ОИК - Гърмен, област Благоевград, за отваряне на запечатано помещение, в което се съдържат изборни книжа и материали от произведените избори на 23 и 20 октомври 2011 г. за общински съветници и кметове. При служебно извършена проверка ЦИК установи, че определените от кметовете на общини помещения за съхраняване на изборните книжа и материали от частичните избори за кметове на общини и кметства на 29 септември 2013 г. съвпадат с помещенията, в които се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори на 23 и 30 октомври 2011 г., поради което е необходимо разрешение от Централната избирателна комисия за отваряне на помещенията съгласно Решение № 2717-МИ от 18 юни 2013 г. на ЦИК.
Предвид гореизложеното, на основание раздел ІІІ, т. 15 и 16 от Решение № 2717-МИ от 18.06.2013 г. и във връзка с т. 13 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. Централната избирателна комисия
 
Р Е Ш И:
 
РАЗРЕШАВА достъп до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г. на ОИК - Белене, област Плевен, ОИК - Гърмен област Благоевград, ОИК - Трън, област Перник, ОИК - Тополовград, област Хасково, ОИК - Харманли, област Хасково, и ОИК - Девин, област Смолян, за съхранение на изборните книжа и материали от частичните избори за кметове на общини и на кметства на 29 септември 2013 г.
Достъпът да се осъществи за приемането на изборните книжа и материали от комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК, определени за частичните избори, насрочени за 29 септември 2013 г., съответно втори тур за 6 октомври 2013 г. Достъпът да се осъществи в присъствието на поне трима членове на съответната общинска избирателна комисия, предложени от различни парламентарно представени партии и коалиции от партии и от партията, която има член в Европейския парламент, определени с решение на общинската избирателна комисия, и в присъствието на определени със заповед на кмета на съответната община служебно лице от общинската администрация.
Новите книжа и материали от произведените на 29 септември 2013 г. избори следва да се поставят в обособено в помещението място, непозволяващо смесването или по друг начин объркването, или изгубването на изборните книжа и материали.
След прибиране на изборните книжа и материали от частичните избори в помещенията същите задължително да се запечатат с хартиена лента и да се подпечатат с восъчния печат на комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК от избраните членове на съответната общинска избирателна комисия.
За всяко отваряне на помещенията се съставя протокол в 2 екземпляра съобразно изискванията на т. 14 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. и т. 18 на Решение № 2717 от 18 юни 2013 г. на ЦИК.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения