Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2802-МИ/НР
София, 24.10.2015

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от „НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА МРЕЖА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Постъпили са заявления с вх. № 24 (24-1) и вх. № 9 (9-1) от 23.10.2015 г. от сдружение „НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА МРЕЖА“, подписано от представляващия Филип Симеонов Кирев – председател на УС, чрез Камен Живков Караянев, упълномощен от представляващия с пълномощно от 2015 г., регистрирана с Решение на ЦИК № 2745-МИ/НР от 22.10.2015 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Към заявленията (Приложение № 21-МИ от изборните книжа и Приложение № 26 от книжата за референдума) са приложени: пълномощно от Камен Живков Караянев, представляващ сдружението, в полза на 11 (единадесет) лица упълномощени представители на сдружение „НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА МРЕЖА“ и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., представен и на технически носител.

От писмо от 23.10.2015 г. на „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружението и на лицата в управителните органи на сдружението се установява, че 10 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, не са регистрирани като кандидати за общински съветници или за кметове и отговарят на изискванията на ИК. Едно от лицата е с невалидно ЕГН.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2–4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 10 упълномощени представители на сдружение „НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА МРЕЖА“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

1.       

Лучия Димитрова Ачкова - Лозанова

2.       

Филип Спасов Асенов

3.       

Кирил Николов Кирилов

4.       

Камен Живков Караянев

5.       

Станислава Груйчева Славчева

6.       

Милен Живков Китин

7.       

Атанас Динков Ерфандов

8.       

Христиан Здравков Йовчев

9.       

Афродита Борисова Дончева

10.  

Веселин Руменов Анастасов

 

Отказва да регистрира лицето Надя Георгиева Христева, ЕГН …, с невалидно ЕГН.

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения, в които да се впише, че са регистрирани като наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 24.10.2015 в 17:10 часа

Календар

Решения

  • № 1112-МИ / 16.09.2019

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от общинските избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г.

  • № 1111-МИ / 16.09.2019

    относно: промяна в състава на ОИК – Козлодуй, област Враца

  • № 1110-МИ / 16.09.2019

    относно: промени в състава на ОИК – Ценово, област Русе

  • всички решения