Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2787-МИ
София, 23 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „АКТИВНИ ГРАЖДАНИ - БАНСКО“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление с вх. № 34 от 22.09.2015 г. от сдружение „АКТИВНИ ГРАЖДАНИ - БАНСКО“, представлявано от Иван Николов Обецанов – управител на сдружението, чрез пълномощника Ивайло Иванов Арсениев, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние от 20.10.2015 г. от Окръжен съд - Благоевград, по ф.д. № 38/2015 г.; пълномощно от Иван Николов Обецанов, представляващ сдружението, в полза на Ивайло Иванов Арсениев и на 27 (двадесет и седем) лица – представители на „АКТИВНИ ГРАЖДАНИ - БАНСКО“; списък, подписан от представляващия асоциацията, с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. Списъкът е представен и на технически носител.

От писмо от 27.09.2015 г. на „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружението, и на лицата в управителните органи на сдружението се установява, че всички лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, не са регистрирани като кандидати за общински съветници или за кметове и отговарят на изискванията на ИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „АКТИВНИ ГРАЖДАНИ - БАНСКО“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 27 упълномощени представители на сдружение „АКТИВНИ ГРАЖДАНИ - БАНСКО“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

1.       

Любен Ангелов Балтов

2.       

Красимир Борисов Граченов

3.       

Марияна Иванова Обецанова,

4.       

Вера Георгиева Тодева

5.       

Ваня Христова Шошова

6.       

Оля Георгиева Рошкова

7.       

Елена Петрова Кушлева

8.       

Радослав Владимиров Петаков

9.       

Александрина Александрова Чеперкова

10.  

Емил Велев Геджев

11.  

Виктор Радков Кушлев

12.  

Илия Георгиев Язиков

13.  

Димитър Костадинов Герин

14.  

Милен Михайлов Валеюв

15.  

Алексадър Борисов Шопов

16.  

Анка Иванова Каракушева

17.  

Елена Николова Мунина

18.  

Димитрина Петрова Топузова

19.  

Милуш Иванов Панчев

20.  

Мария Димитрова Халачева

21.  

Атанас Кирилов Биляров

22.  

Емилия Георгиева Боденова

23.  

Станислав Любенов Ценкин

24.  

Любен Димитров Парталов

25.  

Илияна Владимирова Пицева

26.  

Биляна Владимирова Пицева

27.  

Мария Иванова Юсева

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3507-МИ / 25.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3506-МИ / 25.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив

  • № 3505-МИ / 25.06.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Варна

  • всички решения