Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2724-МИ/НР
София, 22 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Макреш, област Видин

Постъпило е предложение с вх. № МИ-15-1475/21.10.2015 г. от Добрин Иванов –представител на ПП „България без цензура“ за община Макреш, с приложено заявление от Бойко Любомиров Стоянов – член на ОИК – Макреш, за освобождаването му като член на комисията поради невъзможност да участва в заседанията по лични причини.

На негово място да бъде назначен Георги Михайлов Георгиев.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от диплома за завършено висше образование и копие от личната карта на Георги Михайлов Гергов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 82, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Макреш, област Видин, Бойко Любомиров Стоянов, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Макреш, област Видин, Георги Михайлов Гергов, ЕГН ...

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения