Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2722-МИ
София, 21 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА – ПЛЕВЕН“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление с вх. № 21 от 19.10.2015 г. от „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА – ПЛЕВЕН“, представлявано от Пройчо Иванов Караиванов, чрез пълномощника Дончо Минчев Пачиков, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние от 24.09.2015 г. от ПОС по ф.д. № 1182/2001 г.; пълномощно от Пройчо Иванов Караиванов, представляващ сдружението, в полза на Дончо Минков Пачиков и на 32 (тридесет и две) лица – представители на „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА – ПЛЕВЕН“, списък, подписан от представляващия сдружението с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. Списъкът е представен и на технически носител.

От писмо от 20.10.2015 г. на „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружението, и на лицата в управителните органи на сдружението се установява, че 28 от лицата към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, не са регистрирани като кандидати за общински съветници или за кметове и отговарят на изискванията на ИК, за 6 от лицата са констатирани несъответствия.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА – ПЛЕВЕН“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 28 упълномощени представители на сдружение „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА – ПЛЕВЕН“, за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., както следва:

 

Име, презиме, фамилия

1.                  

Пройчо Иванов Караиванов

2.                  

Христо Иванов Христов

3.                  

Лилия Колева Христова

4.                  

Цветомир Димитров Динков

5.                  

Елка Илиева Станчева

6.                  

Тихомир Данчев Станчев

7.                  

Валентина Христова Спасова

8.                  

Лъчезар Христов Богданов

9.                  

Данаил Спасов Стоилчев

10.              

Момчил Денев Иванов

11.              

Венета Цакова Николова

12.              

Стоянка Йорданова Караиванова

13.              

Анриета Здравкова Петрова

14.              

Юри Павлов Филипов

15.              

Дончо Минчев Пачиков

16.              

Радослава Веселинова Христова

17.              

Христо Георгиев Хинов

18.              

Христо Генков Йорговски

19.              

Галя Андреева Йорговска

20.              

Петя Кирчева Дановска

21.              

Йордан Здравков Илиев

22.              

Цветан Маринов Петков

23.              

Иваило Лазаров Томов

24.              

Петър Лазаров Василев

25.              

Събка Асенова Симеонова

26.              

Ивелина Христова Йорговска

27.              

Анатолий Здравков Томов

28.              

Галина Томова Цолова

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица:

 

Десислава Върбанова Хинова

лицето е регистрирано за застъпник от Народен съюз

Виолина Йорданова Каменарова

лицето е регистрирано за застъпник от Земеделски съюз „Ал.Стамболийски”

Десислава Григорова Бинова

Лицето е регистрирано за застъпник от Народен съюз

Анатоли Величков Флорев

Невалидно ЕГН

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения