Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 269
София, 22 юни 2021 г.

ОТНОСНО: реда за участие на представители на регистрираните за участие в изборите партии, коалиции и инициативни комитети, на български неправителствени организации, които са регистрирали наблюдатели, и на БАН в процеса на удостоверяване по чл. 213а, ал. 2 ИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 213, ал. 3, чл. 213а, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

I. Органи, които удостоверяват съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията по чл. 213, ал. 3 ИК и изискванията на техническата спецификация

1. Удостоверяването на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване в съответствие с изискванията по чл. 213, ал. 3 ИК и изискванията на техническата спецификация се осъществява от Държавна агенция „Електронно управление“ съвместно с Българския институт за стандартизация и Българския институт по метрология.

2. Удостоверяването по 213а, ал. 2 ИК се извършва по методика, утвърдена от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“, председателя на Българския институт по метрология и председателя на управителния съвет на Българския институт за стандартизация.

II. Условия и ред за участие на представители на регистрираните в изборите партии, коалиции и инициативни комитети, на български неправителствени организации, които са регистрирали наблюдатели, и на БАН, в процеса на удостоверяване по чл. 213а, ал. 2 ИК

3. В процеса на удостоверяване по чл. 213а, ал. 2 ИК може да участват по един представител на регистрираните за участие в изборите партии, коалиции и инициативни комитети, на български неправителствени организации, които са регистрирали наблюдатели, както и не повече от двама представители на БАН.

4. Представителите на регистрираните за участие в изборите партии, коалиции и инициативни комитети, на български неправителствени организации, които са регистрирали наблюдатели, и на БАН, определени да участват в процеса на удостоверяване на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията по чл. 213, ал. 3 ИК и изискванията на техническата спецификация, трябва да имат висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по информатика или компютърни науки и да имат поне три години професионален опит в съответната област.

5. Централната избирателна комисия създава и води входящ регистър на представителите на регистрираните за участие в изборите партии, коалиции и инициативни комитети, на български неправителствени организации, които са регистрирали наблюдатели, както и на представителите на БАН, които ще участват в удостоверяване на съответствието по чл. 213а ИК.

6. Партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в изборите, и българските неправителствени организации, които са регистрирали наблюдатели, предлагат по един представител, а Българската академия на науките определя не повече от двама представители, които да бъдат вписани в регистъра.

7. Централната избирателна комисия регистрира представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети, българските неправителствени организации и на БАН въз основа на заявление, подписано от лицето или лицата, представляващи съответната партия, коалиция, инициативен комитет, неправителствена организация или БАН. Заявленията се подават не по-късно от 17.00 ч. в деня, предхождащ деня, в който се започва процеса по удостоверяването на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване в съответствие с изискванията по чл. 213, ал. 3 и изискванията на техническата спецификация от Държавна агенция „Електронно управление“ съвместно с Българския институт за стандартизация и Българския институт по метрология.

8. Централната избирателна комисия предоставя на Държавна агенция „Електронно управление“, Българския институт за стандартизация и Българския институт по метрология информация за регистрираните представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, българските неправителствени организации и на БАН след изтичане на срока по т. 7.

9. Регистрираните представители имат право да присъстват на отделните етапи в процеса по удостоверяването по чл. 213а, ал. 2 ИК, като им се осигурява достъп до помещенията, в които се извършва удостоверяването, при спазване на изискванията, определени от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“, председателя на Българския институт по метрология и председателя на управителния съвет на Българския институт за стандартизация.

10. Председателят на Държавна агенция „Електронно управление“, заедно с председателят на Българския институт по метрология и председателят на управителния съвет на Българския институт за стандартизация или упълномощени от председателите длъжностни лица представят проект на доклад относно всички етапи на процеса на удостоверяване на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване в съответствие с изискванията по чл. 213, ал. 3 ИК и изискванията на техническата спецификация на регистрираните от Централната избирателна комисия представители на партиите, коалициите, инициативните комитети, неправителствените организации и на БАН в присъствието на не по-малко от трима членове на ЦИК.

11. Предоставянето на информация по предходната точка от органите по чл. 213а, ал. 2 ИК може да се извършва под формата на експертна среща между представители на ДАЕУ, БИМ и БИС и представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети, българските неправителствени организации и на БАН, както и представители на ЦИК и изпълнителя за техническото осигуряване на машинното гласуване, в която се представят:

Процесът и активностите по удостоверяване на съответствието по чл. 213а, ал. 2 ИК;
Методологията и начинът на изпълнение от ДАЕУ, БИМ и БИС;
Технологията, по която се реализира машинното гласуване.

На участниците в експертната среща се осигурява достъп до предоставените устройства, функционални тестове и оглед на хардуерната им реализация, както и достъп до всички скриптове за изграждане на системен образ и на целия изходен код, предоставяне на възможност за инсталиране на инструменти за визуализиране и анализ на изходен код.
12. Държавна агенция „Електронно управление“, Българският институт по метрология и Българският институт по стандартизация представят публичен доклад за удостоверяване на съответствието по чл. 213а ИК.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения