Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2665-МИ
София, 13 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: реда за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети, на Българската академия на науките и на български неправителствени организации, които са регистрирали наблюдатели, в процеса на удостоверяване по чл. 213а ИК в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 213 и чл. 213а, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Определя реда за участие в процеса на удостоверяване по чл. 213а, ал. 2 ИК на представители на регистрираните за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. партии и коалиции, на инициативни комитети, които са регистрирали кандидати, на български неправителствени организации, които са регистрирали наблюдатели, и на Българската академия на науките (БАН), както следва:

1. Централната избирателна комисия създава и води входящ регистър на представителите на регистрираните партии и коалиции, на инициативни комитети, регистрирали кандидати, на български неправителствени организации, регистрирали наблюдатели, и на БАН, които ще участват в процеса на удостоверяване по чл. 213а, ал. 2 ИК.

2. Партиите, коалициите, инициативните комитети, българските неправителствени организации, регистрирали наблюдатели, и БАН определят по не повече от двама представители, които да бъдат вписани в регистъра по предходната точка.

3. Централната избирателна комисия регистрира представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети, българските неправителствени организации и на БАН въз основа на заявление. Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи съответната партия, коалиция, неправителствена организация или БАН, или от изрично упълномощени от тях лица. Заявлението от инициативен комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В заявлението се посочват и данни за контакт.

4. Срокът за подаване на заявления е до 17.00 ч. на 19.10.2023 г.

5. Централната избирателна комисия предоставя на Министерството на електронното управление (MЕУ), Българския институт по метрология (БИМ) и Българския институт за стандартизация (БИС) информация за регистрираните представители на партии, коалиции, инициативни комитети, български неправителствени организации и БАН.

6. Регистрираните представители имат право да присъстват на отделните етапи в процеса на удостоверяването по чл. 213а, ал. 2 ИК, като им се осигурява достъп до помещенията, в които се извършва удостоверяването, при спазване на реда за достъп.

7. Министърът на електронното управление, съответно председателят на БИМ и председателят на УС на БИС уведомяват своевременно Централната избирателна комисия за всеки етап от процеса по удостоверяване. Централната избирателна комисия уведомява регистрираните представители на партии, коалиции, инициативни комитети, неправителствени организации и БАН, включително по електронната поща на съответната регистрирана за участие партия/коалиция, инициативен комитет или организация.

8. Министърът на електронното управление, председателят на БИМ и председателят на УС на БИС представят пред регистрираните от Централната избирателна комисия представители на партии, коалиции, инициативни комитети, неправителствени организации и БАН предварителен доклад относно всички етапи на процеса на удостоверяването по чл. 213а, ал. 2 ИК, включително относно процеса и активностите по удостоверяване на съответствието и методологията и начина на изпълнение от МЕУ, БИМ и БИС. По време на представянето на присъстващите регистрирани представители се осигурява достъп до предоставените устройства, функционални тестове и оглед на хардуерната им реализация, както и достъп до всички скриптове за изграждане на системен образ и на изходния код, предоставяне на възможност за инсталиране на инструменти за визуализиране и анализ.

9. Министерството на електронното управление, Българският институт по метрология и Българският институт по стандартизация представят публичен доклад за удостоверяване на съответствието по чл. 213а ИК и предоставят на ЦИК пълния доклад и протоколите от удостоверяването.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения