Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2662-МИ/НР
София, 18 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: опаковане на изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове и книжата и материалите от националния референдум на 25 октомври 2015 г. и предаване на торбите с бюлетините, избирателните списъци, протоколите на СИК/ПСИК с резултатите от изборите и с резултатите от референдума от СИК/ПСИК на ОИК и от СИК/ПСИК на общинските администрации и тяхното съхранение

На основание чл. 57, ал. 1, т. 2, чл. 100, ал. 1, т. 4 и 5, чл. 443, чл. 444, чл. 445, ал. 7 и 8, чл. 446 от ИК, чл. 20, ал. 3 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

А. ОПАКОВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ, ПРОТОКОЛИТЕ, БЮЛЕТИНИТЕ И ДРУГИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ГЛАСУВАНЕТО

 

I.             Избори за общински съветници и за кметове

 

Пликове, които СИК/ПСИК не поставят в торбата и тяхното съдържание.

1. Плик с надпис „Плик № 1 МИ - Списъци на СИК № ........“. В този плик се поставят:

1.1.) избирателният/те списък/ци (част I и част II, ако има такъв);

1.2.) декларации и удостоверения (приложения към избирателния списък);

1.3.) списъкът на заличените лица (Приложение № 6-МИ);

1.4.) списъкът за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 73-МИ).

Пликът се запечатва и подписва от членовете на СИК. Пликът не се поставя в торбата!

Върху пликът се изписва пълният номер на секцията – АА ВВ СС ХХХ1).

2. Плик с надпис „Плик № 2 МИ - Протоколи на СИК № ……. с резултатите от гласуването“. В този плик се поставят:

2.1.) попълнените и подписани протоколи на СИК/ПСИК с резултатите от гласуването (Приложение № 81-МИ-х-ОС и Приложение № 82-МИ-х-К). Протоколите НЕ СЕ РАЗПЛАСТЯВАТ;

2.2.) протоколът/е с решението/ята на СИК/ПСИК при оспорване действителността или недействителността на някой глас;

2.3.) особеното/ите мнение/я на член на СИК/ПСИК, който не е съгласен с отразеното в протокола с резултатите от гласуването;

2.4.) - попълненият и подписан протокол на СИК провели машинно гласуване (Приложение № 81-МИ-хм-ОС) с резултатите от машинното гласуване (МГ). Протоколът НЕ СЕ РАЗПЛАСТЯВА;

- протокол разпечатка от машината с обобщените данни (резултатите) от машинното гласуване;

- външната памет (флаш носител) с резултатите от машинното гласуване. Преди да се постави в плика, външната памет се слага в отделен плик, който се запечатва.

Пликът се запечатва и подписва от членовете на СИК. Пликът не се поставя в торбата!

Върху пликът се изписва пълният 9-цифрен номер на секцията.

3. Плик с надпис „Плик № 3 МИ - Други протоколи на СИК № …….“. В този плик се поставят:

3.1.) неизползваните (непопълнени) протоколи (Приложение № 81-МИ-х-ОС и Приложение № 82-МИ-х-К, съответно Приложение № 81-МИ-хм-ОС за МГ). Протоколите се поставят без да се изваждат от пликовете, в които се намират;

3.2.) сгрешеният/е протокол/и (ако има такъв/а) – (Приложение № 81-МИ-х-ОС и Приложение № 82-МИ-х-К, съответно Приложение № 81-МИ-хм-ОС за МГ);

3.3.) протоколът за предаване и приемане на изборните книжа и материали, съставен в деня преди изборния ден (Приложение № 77-МИ или Приложение № 79-МИ за ПСИК);

3.4.) протоколът за предаване на сгрешен/и формуляр/и и приемане на нов формуляр на протокол на СИК/ПСИК (ако е съставен такъв при сгрешени протоколи) – (Приложение № 80-МИ).

Пликът се запечатва и подписва от членовете на СИК. Пликът не се поставя в торбата!

Върху пликът се изписва пълният 9-цифрен номер на секцията.

Забележка: След въвеждане на данните от гласуването в Изчислителния пункт към ОИК и приемане на протоколите на СИК/ПСИК от ОИК, в този плик се поставят и екземплярите на протоколите на СИК/ПСИК за общинската администрация (третият индигиран екземпляр от протокола с резултатите от гласуването – за всеки вид избор).

Важно: Печатът на СИК/ПСИК не се поставя в торбата! Поставя се в отделен запечатан плик, след като СИК/ПСИК приключи с копирането, подписването и подпечатването на копията на протоколите и след подпечатване на пакетите с изборните книжа. Пликът се подписва от членовете на СИК/ПСИК, облепва се с тиксо и се предава на комисията по чл. 445, ал. 7 от ИК заедно с другите изборни книжа, за осигуряване на гласуването при евентуален втори тур за избор на кмет.

 

Изборни книжа и материали от изборите, които се поставят в торбата

4. В бялата торба СИК/ПСИК поставят опаковани в отделни пакети по вид избор и надписани, както следва:

4.1. пакети по вид избор с надпис „Неизползвани бюлетини“;

4.2. пакети по вид избор с надпис „Недействителни бюлетини“, намиращи се извън кутията за гласуване. Недействителни бюлетини по чл. 227, 228 и 427, ал. 6 от ИК и сгрешени бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК“ (т. 5, букви „в“ до „е“ от секционните протоколи);

4.3. пакети по вид избор с надпис „Действителни бюлетини“ (т. 8 от секционните протоколи). Отделни пакети с действителни бюлетини за избор на общински съветници, кмет на община, кмет на район, кмет на кметство;

4.4. пакети по вид избор с надпис „Бюлетини с недействителни гласове“ (т. 7 от секционните протоколи). Отделни пакети с недействителни бюлетини за избор на общински съветници, кмет на община, кмет на район, кмет на кметство;

4.5. пакети с надпис „Унищожени бюлетини от СИК“. Това са унищожени от СИК бюлетини за таблата пред изборното помещение, повредени при откъсване от кочана или по друг начин (т. 5, б. „б“ от секционните протоколи);

4.6. черновите на протоколите на СИК;

4.7. бланките – чернови за отразяване на предпочитанията (преференциите);

4.8. пакети по вид избор с надпис „Кочани от бюлетините“, с които е гласувано;

4.9. опаковани в плик отрязъци с номерата на бюлетините;

4.10. протокола за маркиране на печата на СИК/ПСИК (Приложение № 78-МИ);

4.11. приемо-предавателния протокол за избирателния списък (Приложение № 75-МИ или Приложение № 76-МИ /не се отнася за ПСИК/);

4.12. списъкът за вписване на лицата, получили копие от протоколите на СИК (Приложение № 87-МИ);

4.13. постъпилите жалби и сигнали и протоколите с решенията по тях;

4.14. други протоколи на СИК, извън посочените в т. 2 и 3;

4.15. неизползвани образци на декларации;

4.16. пакет с разписките от машинното гласуване (само за СИК в Столична община).

Забележка: Върху всеки пакет отнасящ се за отделен вид избор се изписва и текст „Избор за общински съветници“, съответно „Избор за кмет на община“, „Избор за кмет на район“ или „Избор за кмет на кметство“ и датата на провеждането.

Забележка: Когато копирането на протоколите с резултатите от гласуването продължава след заминаване на членовете на СИК в ОИК за да отчитат изборните резултати, списъкът по т. 4.12. не се поставя в торбата и остава на разположение на членовете на СИК в секцията, за да се впишат лицата получили копие от секционните протоколи. В този случай СИК приема решение за определяне на членовете, които ще подписват протоколите и списъка. След поставяне на печата на СИК в плика, протоколите се копират с предварително положен върху тях печат.

5. Изборните книжа и материали по т. 4 се опаковат поотделно за всеки вид избор и се запечатват с хартиена лента, която се подпечатва с печата на СИК и се подписва от членовете на комисията.

6. Другите помощни материали и технически материали, получени от общинската администрация, като кутия за отрязъците с номерата на бюлетините, неизползвани хартиени ленти, лепило, линийки, химикали и др., не се поставят в торбата, а се опаковат отделно и се предават на общинската администрация.

7. Торбата с книжата по т. 4 се завързва, около възела се залепва хартиена лента с пълният 9-цифров номер на секцията, върху която всички членове на СИК/ПСИК изписват името и фамилията си и се подписват. При залепването на хартиената лента да не се използва тиксо. Върху торбата се залепва хартиен етикет с надпис „Избори за общински съветници и за кметове на 25.10.2015 г.“ и пълният номер на секцията. При невъзможност да бъде залепен хартиен етикет, надписът може да бъде изписан и с маркер.

8. Копията от подписаните протоколи на СИК/ПСИК, подписани на всеки лист от председателя, заместник-председателя и секретаря и подпечатани с печата на комисията, се поставят на видно място пред сградата където се помещава секцията.

 

II.           Национален референдум

 

Пликове, които СИК/ПСИК не поставят в торбата и тяхното съдържание.

9. Плик с надпис „Плик № 4 НР - Списъци на СИК № ........“. В този плик се поставят:

9.1.) избирателният списък;

9.2.) декларации и удостоверения (приложения към избирателния списък);

9.3.) списъкът на заличените лица (Приложение № 9-НР);

9.4.) списъкът за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 51-НР).

Пликът се запечатва и подписва от членовете на СИК. Пликът не се поставя в торбата!

Върху пликът се изписва пълният номер на секцията – АА ВВ СС ХХХ1).

10. Плик с надпис „Плик № 5 НР - Протоколи на СИК № ……. с резултатите от гласуването“. В този плик се поставят:

10.1.) попълненият и подписан протокол на СИК/ПСИК с резултата от гласуването (Приложение № 69-НР). Протоколът НЕ СЕ РАЗПЛАСТЯВА;

10.2.) протоколът/е с решението/ята на СИК/ПСИК при оспорване действителността или недействителността на някой глас;

10.3.) особеното/ите мнение/я на член на СИК/ПСИК, който не е съгласен с отразеното в протокола с резултата от гласуването.

Пликът се запечатва и подписва от членовете на СИК. Пликът не се поставя в торбата!

Върху пликът се изписва пълния 9-цифров номер на секцията.

11. Плик с надпис „Плик № 6 НР - Други протоколи на СИК № …….“. В този плик се поставят:

11.1.) неизползваният (непопълнен) протокол (Приложение № 69-НР). Протоколът се поставя без да се изважда от плика, в който се намира;

11.2.) сгрешеният/е протокол/и (ако има такъв/а) – (Приложение № 69-НР);

11.3.) протоколът за предаване и приемане на книжа и материали, съставен в деня преди деня на референдума (Приложение № 58-НР или Приложение № 59-НР за ПСИК или Приложение № 62-НР за плавателен съд);

11.4.) протоколът за предаване на сгрешен/и формуляр/и и приемане на нов формуляр на протокол на СИК/ПСИК (ако е съставен такъв при сгрешени протоколи) – (Приложение № 64-НР).

Пликът се запечатва и подписва от членовете на СИК. Пликът не се поставя в торбата!

Върху пликът се изписва пълният 9-цифров номер на секцията.

Забележка: След въвеждане на данните от гласуването в Изчислителния пункт към ОИК и приемане на протоколите на СИК/ПСИК от ОИК, в този плик се поставят и екземплярите на протоколите на СИК/ПСИК за общинската администрация (третият индигиран екземпляр от протокола с резултата от гласуването).

 

Книжа и материали от националния референдум, които се поставят в торбата

12. В черната торба СИК/ПСИК поставят опаковани в отделни пакети и надписани, както следва:

12.1. пакет с надпис „Неизползвани бюлетини и пликове“;

12.2. пакет с надпис „Недействителни бюлетини“, намиращи се извън кутията за гласуване. Недействителни бюлетини по чл. 227, 228 от ИК (когато е използвана възпроизвеждаща техника и когато е показан начина на гласуване) и сгрешени бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК“ (т. 5 от секционния протокол);

12.3. пакет с надпис „Действителни бюлетини“ (т. 6 и 7 от секционния протокол). Намерени в плик действителни бюлетини;

12.4. пакет с надпис „Бюлетини с недействителни гласове“ (т. 8 от протокола, без бюлетините по т. 4 от секционния протокол);

12.5. пакет с надпис „Бюлетини без плик“. Намерените в кутията бюлетини без плик (т. 4 от секционния протокол);

12.6. пакет с надпис „Празни пликове“. Намерените в кутията за гласуване пликове, в които не е поставена бюлетина;

12.7. пакет с надпис „Унищожени бюлетини от СИК“. Това са унищожени от СИК бюлетини за таблата пред изборното помещение, повредени при работата с тях или по друг начин;

12.8. пакет с надпис „Пликове, от които е извадена бюлетина“. Намерените в кутията за гласуване пликове с поставена в тях бюлетина;

12.9. черновите на протокола на СИК;

12.10. протокола за маркиране на печата на СИК на плавателен съд (Приложение № 63-НР);

12.11. приемо-предавателния протокол за избирателния списък (Приложение № 54-НР или Приложение № 55-НР или Приложение № 56-НР);

12.12. списъкът за вписване на лицата, получили копие от протокола на СИК (Приложение № 65-НР);

12.13. постъпилите жалби и сигнали и протоколите с решенията по тях;

12.14. други протоколи на СИК, извън посочените в т. 10 и 11;

12.15. неизползвани образци на декларации.

Забележка: Върху всеки пакет се изписва и текст „Национален референдум“ и датата на провеждането.

Забележка: Когато копирането на протоколите с резултатите от референдума продължава след заминаване на членовете на СИК в ОИК за да отчитат резултатите от гласуването, списъкът по т. 12.12. не се поставя в торбата и се постъпва по начина посочен в т. 4.

13. Преди поставянето в черната торба, книжата и материалите по т. 12 се опаковат поотделно и се запечатват с хартиена лента, която се подпечатва с печата на СИК и се подписва от членовете на комисията.

14. След поставяне на книжата по т. 12 в торбата, СИК извършва действията по т. 7 относно завързването и надписването на торбата с надпис „Национален референдум на 25.10.2015 г.“ и пълният 9-цифров номер на секцията.

15. Копията от подписаните протоколи на СИК/ПСИК, подписани на всеки лист от председателя, заместник-председателя и секретаря и подпечатани с печата на комисията, се поставят на видно място пред сградата където се помещава секцията.

 

Б. ПРЕДАВАНЕ НА ПЛИКОВЕТЕ С КНИЖАТА И ТОРБИТЕ ОТ СИК/ПСИК НА ОИК И НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

III. Предаване на протоколите с резултатите от гласуването в изборите и референдума и другите книжа от СИК на ОИК

 

16. Членовете на СИК заедно с торбата и пликовете се транспортират до ОИК под охраната на органите на МВР. Транспортирането се извършва от общинската администрация.

17. Председателят или заместник-председателят, секретарят и един член на СИК, предложени от различни партии и коалиции, предават на ОИК пликовете по т. 1, 2, 3, 9, 10 и 11.

Пликовете се предават запечатани, надписани по указания начин и съдържащи книжата, посочени в т. 1, 2, 3, 9, 10 и 11 по-горе.

18. След приемане на пликовете по предходната точка и установяване на тяхното съдържание ОИК:

18.1. Сверява фабричните номера на протоколите на СИК с резултатите от гласуването в изборите, с номерата, вписани в екземпляра на протокола за предаване и приемане на изборните книжа (Приложение № 77-МИ, съответно Приложение № 79-МИ за ПСИК) или в протокола (Приложение № 80-МИ) за предаване на сгрешен/и формуляр/и и приемане на нов формуляр на протокол на СИК (ако е съставен такъв при сгрешени протоколи);

18.2. Проверява протоколите на СИК с резултатите от гласуването в изборите.

18.3. Проверява протоколите на СИК провели машинно гласуване и сверява за съответствие данните в протокола с разпечатката от машината с обобщените данни (резултатите) от машинното гласуване (само за СИК провели МГ в Столична община). Предава на изчислителния пункт към ОИК външната памет (флаш носител), където се извършва разпечатване и сравняване с разпечатката от машината;

18.4. Сверява фабричните номера на секционните протоколи от изборите, намиращи се в плика по т. 3 („Плик № 3 МИ - Други протоколи на СИК № …….“) и връща на СИК:

- вторите формуляри на протоколите на СИК (непопълнени или сгрешени);

- протокола за предаване и приемане на изборните книжа и материали, съставен в деня преди изборния ден;

- протокола за предаване на сгрешен/и формуляр/и и приемане на нов формуляр на протокол на СИК (ако е съставен при сгрешени протоколи).

След проверката тези протоколи се поставят отново в плика по т. 3 („Плик № 3 МИ - Други протоколи на СИК № …….“);

18.5. Поставя в плика по т. 3 („Плик № 3 МИ - Други протоколи на СИК № …….“) и протокола/те с решението на СИК при оспорване действителността или недействителността на някой глас и особеното мнение на член на СИК, който не е съгласен с отразеното в протокола/те с резултатите от гласуването в изборите, ако има такива, намиращи се в плика по т. 2 с надпис „Плик № 2 МИ - Протоколи на СИК № ……. с резултатите от гласуването“;

18.6. В плика по т. 3 се поставя и разпечатката от машината с обобщените данни (резултатите) от машинното гласуване в Столична община, след проверката за съответствие в изчислителния пункт със записаните данни на външната памет (флаш носител);

18.7. Проверява секционния протокол с резултата от гласуването на националния референдум;

18.8. Поставя в плика по т. 11 („Плик № 6 НР - Други протоколи на СИК № …….“) протокола/те с решението на СИК при оспорване действителността или недействителността на някой глас и особеното мнение на член на СИК, който не е съгласен с отразеното в протокола/те с резултатите от гласуването в референдума, ако има такива, намиращи се в плика по т. 10 с надпис „Плик № 5 НР - Протоколи на СИК № ……. с резултатите от гласуването“.

19. След проверките по т. 18, въвеждане на данните от протоколите на СИК в изчислителния пункт и потвърждаването им чрез подписана разписка, ОИК разпластява попълнените и подписани протоколи на СИК с резултатите от гласуването в изборите и референдума, като първият и вторият екземпляри от тях предназначени за ОИК и ЦИК, остават в ОИК.

Третите индигирани екземпляри от протоколите на СИК от изборите се връщат на СИК и се поставят в плика по т. 3 (Плик № 3 МИ - „Други протоколи на СИК № …….“).

Третият индигиран екземпляр от протокола на СИК от референдума се връща на СИК и се поставя в плика по т. 11 (Плик № 6 НР - „Други протоколи на СИК № …….“).

20. В Общинската избирателна комисия остават:

- „Плик № 1 МИ - Списъци на СИК № ........“), съдържащ изборните книжа  по т. 1;

- „Плик № 2 МИ - Протоколи на СИК № ……. с резултатите от гласуването“ - вече празен;

- „Плик № 4 НР - Списъци на СИК № ........“, съдържащ книжата по т. 9;

- „Плик № 5 НР - Протоколи на СИК № ……. с резултатите от гласуването“ – вече празен.

21. Общинската избирателна комисия предава на присъстващите членове на СИК за предаване на общинската администрация:

21.1. „Плик № 3 МИ - Други протоколи на СИК № ……..“, съдържащ вече изборните книжа по т. 2.2., 2.3. и т. 3, както и третите индигирани екземпляри от протоколите на СИК от изборите. В този плик се поставя и разпечатката от машината с данните от МГ (само за СИК провели МГ);

21.2. „Плик № 6 НР - Други протоколи на СИК № …….“, съдържащ вече книжата по т. 10.2., 10.3. и т. 11., както и третите индигирани екземпляри от протоколите на СИК от националния референдум.

Пликовете не се запечатват.

22. След потвърждаване от изчислителния пункт на секционните протоколи за изборите и референдума ОИК издава на СИК подписани разписки, които СИК след завръщането си в района на секцията поставя до копието на съответния секционен протокол.

 

IV. Предаване на торбите и останалите книжа и материали от СИК на общинската администрация

 

23. Секционната избирателна комисия предава изборните книжа и материали от изборите и референдума не по-късно от 24 часа от приключване на гласуването.

24. Членовете на СИК по т. 17 предават на общинската администрация, на комисия, определена по реда чл. 445, ал. 7 от ИК (която изпълнява функциите на комисия по чл. 287, ал. 7 от ИК за приемане на книжата от националния референдум) със заповед на кмета на общината, включваща длъжностни лица от общинската администрация:

- запечатаната бяла торба с бюлетините от изборите и останалите изборни книжа и материали;

- запечатаната черна торба с бюлетините от референдума и останалите книжа и материали;

- „Плик № 3 МИ - Други протоколи на СИК № ……..“;

- „Плик № 6 НР - Други протоколи на СИК № …….“;

- печата на СИК поставен в запечатан плик с подписите на СИК и облепен с тиксо.

25. Предаване на торбите и пликовете с книжата от изборите и референдума:

25.1. За предаването на торбите и пликовете с книжата в тях, между членовете на СИК и комисията по чл. 445, ал. 7 от ИК се съставят протоколи по образец: Приложение № 1 към настоящото решение – за изборите, Приложение № 66-НР от книжата за националния референдум.

25.2. При предаване на пликовете по т. 3. и т. 11. се проверява наличието на книжата в тях по т. 21.1., съответно т. 21.2., след което те се запечатват с тиксо и подписват от членовете на комисията по чл. 445, ал. 7 от ИК.

25.3. При предаването на торбите от изборите и референдума комисията по чл. 445, ал. 7 от ИК проверява тяхната цялост. Торба с нарушена цялост (скъсана лента, пробита и др. повреди) се поставя без да се отваря в нова торба, осигурена от общинската администрация. Новата торба се завързва и надписва по начина, указан в т. 7 от членовете на СИК по т. 17 и случая се описва в протокол (Приложение № 2 към настоящото решение). Протоколът се поставя в плика по т. 3., съответно т. 11. преди запечатването му.

25.4. По реда предходната точка се постъпва когато е нарушена целостта на плика с печата на СИК, който се поставя в нов плик без да се изважда от плика в който се намира.

25.5. След приемане на всички пликове с поставени в тях печати на СИК, комисията по чл. 445, ал. 7 от ИК ги поставя в каса на общината, която запечатва с хартиена лента подписана и подпечатана от членовете на комисията, където те се съхраняват за осигуряване на гласуването при евентуален втори тур за избор на кмет. В деня преди произвеждане на втори тур комисията по чл. 445, ал. 7 от ИК разпечатва касата, установява наличността на всички пликове с печати в тях и предава на общинската администрация необходими брой за работата на СИК. 

25.6. Протоколите за предаване на торбите и пликовете се подписват от членовете на СИК по т. 17 и от всички членове на комисията по чл. 445, ал. 7 от ИК. След подписването им се поставят в съответния плик по т. 3 или т. 11 преди запечатването му.

26. Общинската избирателна комисия в срок до 3 дни от приключване на гласуването предава по опис с протокол на ТЗ на ГД „ГРАО“ пликовете по т. 1 и т. 9 с книжата в тях (избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите) за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК и други нарушения на ИК. Протоколът се подписва от длъжностното лице на ТЗ на ГД „ГРАО“ и от поне трима членове на ОИК от различни партии и/или коалиции, определени с решение на ОИК.

 

В. СЪХРАНЯВАНЕ НА ТОРБИТЕ С БЮЛЕТИНИТЕ И ОСТАНАЛИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ

 

27. Торбите с бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация, и останалите книжа и материали от изборите и референдума се съхраняват в охраняеми помещения, определени със заповед на кмета на общината/района, в сграда на общинската/районната администрация.

Когато торбите и пликовете с книжата от изборите и референдума се съхраняват в едно помещение или заедно с изборни книжа от предходни избори, в помещението се осигурява разделно (самостоятелно) съхраняване на торбите и пликовете от различните видове избори и референдум.

Помещението/ята се определя/т със заповед на кмета на общината/района не по-късно от 3 (три) дни пред изборния ден. Копие от заповедта се изпраща на ОИК.

28. Торбите с бюлетините и останалите книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове се съхраняват до следващите общи избори за общински съветници и кметове, а от националния референдум, се съхраняват до 5 г. от датата на произвеждането му.

29. След приемане от всички СИК на торбите с бюлетините, „Плик № 3 МИ - Други протоколи на СИК № ……..“ и „Плик № 6 НР - Други протоколи на СИК № …….“ с книжата в тях от изборите и референдума, комисията по чл. 445, ал. 7 от ИК ги поставя в определеното за съхранение помещение, след което помещението се заключва и се запечатва с хартиена лента, подпечатана с печата по Решение № 1520-МИ от 12 август 2015 г. на ЦИК и подписана от всички членове на комисията.

След заключване и запечатване на помещението, подпечатване и подписване на лентата, комисията по чл. 445, ал. 7 от ИК приключва работата си за първи тур и с протокол предава печата на ОИК.

30. Достъпът до запечатаните изборни книжа и материали и до помещението, където те се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК, по решение на ЦИК (включително в периода между първи и евентуален втори тур за избор на кмет).

Достъпът се осъществява в присъствието на длъжностни лица от общинската администрация, определени със заповед на кмета на общината/района.

След всяко отваряне на помещението то отново задължително се заключва и запечатва с хартиена лента, подписана от определените лица и подпечатана с печата по Решение № 1520-МИ от 12 август 2015 г. на ЦИК, който се съхранява от кмета на общината/района след приключване на мандата на комисията по чл. 445, ал. 7 от ИК.

31. За всяко отваряне на помещението и развързване на торби или разпечатване на пликове, съхранявани в него, се съставя протокол в два екземпляра – по един за ОИК и общинската администрация, в който се вписват основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете (дали хартиените ленти са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете и имената и длъжността на лицето, на което се предават. Протоколът се подписва от всички присъстващи лица и се вписва качеството, в което присъстват.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставения протокол се изпращат на ЦИК.

32. След извършване на проверката по т. 26, ТЗ на ГД „ГРАО“ предава на ОИК по опис с протокол пликовете по т. 1 и т. 9 с избирателните списъци и другите книжа от изборите и референдума, за поставяне в помещението/ята в което/ито се съхраняват изборните книжа и материали от изборите и референдума.

Поне трима членове на ОИК от различни партии и/или коалиции, определени с решение на ОИК и в присъствието на определените със заповед на кмета длъжностни лица от общинската администрация, разпечатват незабавно помещението за съхранение на изборните книжа и поставят в него избирателните списъци и другите книжа, намиращи се в пликовете по т. 1 и т. 9, след което запечатват помещението по реда на т. 30 и съставят протокол по реда на т. 31, който заедно със заповедта на кмета изпращат на ЦИК.

За разпечатването на помещението за прибиране на избирателните списъци и другите книжа, не е необходимо решение на ЦИК.

33. По реда на предходната точка се извършват действията за прибиране на печатите на СИК останали на съхранение в общинската администрация след първия тур, както и предадените от СИК на комисията по чл. 445, ал. 7, след произвеждане на втори тур.

34. Кметът на общината носи отговорност за съхраняването на торбите и пликовете с изборните книжа и материали в състоянието, в което те са поставени в помещението.

35. Ключът за помещението по т. 27, в което се съхраняват изборните книжа и материали от изборите и от референдума, се съхранява от кмета на общината/района.

 

Г. ДЕЙСТВИЯ СЛЕД ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ ТУР ЗА ИЗБОР НА КМЕТ

36. При произвеждане на евентуален втори тур за избор на кмет на община/район/кметство се прилагат разпоредбите по предходните точки от решението, както и следното:

36.1. Посочените в решението изборни книжа, отнасящи се за избор на общински съветници и за националния референдум, не се вземат предвид при поставяне на изборните книжа в пликовете и в торбата, както и при предаването им на ОИК и на общинската администрация;

36.2. Не се вземат предвид и т. 9 до т. 15, както и изборните книжа и действията отнасящи се до машинното гласуване;

36.3. Изборните книжа и материали от втория тур се поставят в определеното преди първия тур помещение. За разпечатване на помещението, за прибиране на пликовете и торбите с изборните книжа от втория тур не е необходимо решение на ЦИК;

36.4. Комисията по чл. 445, ал. 7 от ИК се събира в 19.00 часа но не по-късно от 19.30 часа в деня на втория тур и получава от ОИК печата по т. 29. Помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от първия тур, се разпечатва и отваря в присъствието на всички членове на комисията по чл. 445, ал. 7 от ИК след получаване на печата. След поставяне на пликовете и торбите с изборните книжа и материали в помещението, комисията по чл. 445, ал. 7 от ИК предава печата и ключа на кмета на общината/района с приемо-предавателен протокол;

36.5. В срок до 3 дни от приключване на втория тур ОИК предава на ТЗ на ГД „ГРАО“ пликовете по т. 1 с избирателните списъци и другите изборни книжа за извършване на проверка. Предаването и връщането на изборните книжа след извършване на проверката, се извършва по реда на т. 26 и 32.

37. Общинските администрации и ОИК предоставят копие от решението на всяка СИК, при предаване на изборните книжа и материали.

38. Общинските администрации да предоставят на комисията по чл. 445, ал. 7 от ИК копие от решението и приложенията към него съобразно броя на секциите преди комисията да започне работа.

 

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения