Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2659-МИ
София, 13 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „Л.И.Д.Е.Р. – ЛИЧНОСТИ, ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Постъпило е заявление с вх. № 9 от 12.10.2023 г. от сдружение „Л.И.Д.Е.Р. – ЛИЧНОСТИ, ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ“, представлявано от Николай Росенов Маринов, представляващ сдружението, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Към заявлението са приложени:

- удостоверение за актуално правно състояние на сдружението, издадено на 10.10.2023 г. от Агенция по вписванията, от което е видно, че сдружението е определено за извършване на дейност в обществена полза;

- списък с имената и единните граждански номера на 105 изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 60-МИ от изборните книжа) – 105 (сто и пет) бр.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 2323-МИ от 8 септември 2023 г., което се установява от удостоверението от Агенцията по вписванията за сдружението.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията 100 от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 5 от лицата са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 2323-МИ от 8 септември 2023 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „Л.И.Д.Е.Р. – ЛИЧНОСТИ, ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ“  за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 100 (сто) упълномощени представители на сдружение „Л.И.Д.Е.Р. – ЛИЧНОСТИ, ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.       

Емил Николаев Михайлов

 

2.       

Славчо Николаев Михайлов

 

3.       

Христо Веселинов Гачев

 

4.       

Катерина Стайкова Георгиева

 

5.       

Димитър Росенов Иванов

 

6.       

Сергей Тодоров Юруков

 

7.       

Емил Маринов Александров

 

8.       

Марин Александров Ризов

 

9.       

Пламен Яворов Атанасов

 

10.  

Калин Радков Асенов

 

11.  

Славчо Асенов Асенов

 

12.  

Стоян Асенов Асенов

 

13.  

Андон Василев Асенов

 

14.  

Асен Борисов Ангелов

 

15.  

Васил Живков Ненков

 

16.  

Асен Василев Асенов

 

17.  

Васил Василев Асенов

 

18.  

Асен Стоянов Ковачев

 

19.  

Мариян Тодоров Божинов

 

20.  

Пешо Татянов Атанасов

 

21.  

Минка Антонова Пъшева

 

22.  

Сашка Кирилова Филкова

 

23.  

Санди Георгиев Костов

 

24.  

Малина Крумова Пирова

 

25.  

Димитър Пешев Филков

 

26.  

Кольо Димитров Маринов

 

27.  

Кирил Антонов Пъшев

 

28.  

Мариян Красимиров Маджаров

 

29.  

Касандра Анкова Радославова

 

30.  

Сали Мусов Ибраимов

 

31.  

Женя Теодорова Панова

 

32.  

Теодор Живков Панов

 

33.  

Таня Станева Паничерска

 

34.  

Иван Милков Маринов

 

35.  

Руска Иванова Иванова

 

36.  

Райко Ангелов Будаков

 

37.  

Пеньо Албенов Чакалов

 

38.  

Сергей Сандов Мачев

 

39.  

Кольо Руменов Караджов

 

40.  

Исус Василев Гогов

 

41.  

Юлиан Минков Юлианов

 

42.  

Емрах Анков Георгиев

 

43.  

Димитър Христов Стоянов

 

44.  

Ерджан Назиф Ахмед

 

45.  

Светослав Ангелов Живков

 

46.  

Белчо Божидаров Йорданов

 

47.  

Ангел Христов Живков

 

48.  

Серкан Нержихан Исмаил

 

49.  

Ангел Георгиев Ангелов

 

50.  

Мирослав Димитров Симеонов

 

51.  

Андрей Димитров Николов

 

52.  

Асен Сашев Узунов

 

53.  

Сашо Асенов Кирилов

 

54.  

Божидар Мишев Огнянов

 

55.  

Кирил Юриев Кирилов

 

56.  

Димитър Михайлов Димитров

 

57.  

Бисер Михайлов Заимов

 

58.  

Анета Василева Иванова

 

59.  

Борис Андонов Иванов

 

60.  

Симеон Борисов Иванов

 

61.  

Николай Николаев Николаев

 

62.  

Цвета Куртева Рашева

 

63.  

Ангел Асенов Караиванов

 

64.  

Христо Куртев Куртев

 

65.  

Ангел Анков Куртев

 

66.  

Радостин Ангелов Асенов

 

67.  

Божидар Димитров Петров

 

68.  

Илия Йорданов Илиев

 

69.  

Илиян Данчев Йорданов

 

70.  

Ангел Асенов Иванов

 

71.  

Иван Асенов Георгиев

 

72.  

Ахмед Любенов Луков

 

73.  

Александър Сашев Александров

 

74.  

Алеко Юлиянов Алеков

 

75.  

Станислав Аспарухов Маринов

 

76.  

Пламен Мариянов Искренов

 

77.  

Асен Асенов Бочев

 

78.  

Стилиян Станиславов Симеонов

 

79.  

Цветомир Василев Шопов

 

80.  

Силвестър Димитров Славчев

 

81.  

Бончо Славков Валентинов

 

82.  

Иван Здравков Велчев

 

83.  

Калин Павлов Василев

 

84.  

Силвия Йорданова Йорданова

 

85.  

Тензиле Алиш Хасан

 

86.  

Шенол Хамид Ахмед

 

87.  

Ана Милкова Йорданова

 

88.  

Хамид Ахмед Сали

 

89.  

Станчо Любенов Станчев

 

90.  

Хюсеин Хасанов Махмудов

 

91.  

Любомир Страхилов Филипов

 

92.  

Радослав Александров Ангелов

 

93.  

Али Али Мехмед

 

94.  

Метин Салимов Исмаилов

 

95.  

Исмаил Ахмедов Мустафов

 

96.  

Александър Стоянов Маринов

 

97.  

Асен Стефанов Стефанов

 

98.  

Сонер Сурай Мюмюн

 

99.  

Денис Али Исмаил

 

100.                     

Ахмед Сезгин Сали

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения