Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2658-МИ/НР
София, 18 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Българска социалистическа партия, чрез Иван Маринов Каракашки, в качеството му на пълномощен представител на ПП „Българска социалистическа партия“ срещу решения с номера от 195 до 240 от 29.09.2015 г. включително на ОИК - Кюстендил

С Решение № 10714 от 14.10.2015 г. на ВАС, Четвърто отделение, постановено по адм.д. № 11753/2015 г. Върховният административен съд отменя Решение № 2493-МИ/НР от 05.10.2015 г. на ЦИК в частта му, с която е оставена без уважение жалбата, подадена от ПП „Българска социалистическа партия“ срещу решения от № 195 до № 240 включително на ОИК – Кюстендил, всички издадени на 29.09.2015 г., и връща преписката в тази й част на ЦИК за ново произнасяне след събиране на необходимите писмени доказателства.
На Централната избирателна комисия беше предложен следният проект на решение:

„Съобразявайки се с изложените мотиви в Решение № 10714 от 14.10.2015 г. на ВАС, Четвърто отделение, постановено по адм.д. № 11753/2015 г., и дадените указания, Централната избирателна комисия изиска цялата административна преписка от ОИК – Кюстендил, и след като се запозна със същата, установи следното:

Видно от протокол от 16 септември 2015 г. от проведените при кмета на община Кюстендил консултации относно определяне съставите на секционните избирателни комисии, в същите са участвали ПП „ГЕРБ“, КП „БСП ЛБ“, ПП „ДПС“, КП „Реформаторски блок“, КП „Патриотичен фронт“, КП „България без цензура“, ПП „Атака“ и КП „АБВ“. Политическите партии не са постигнали съгласие относно съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Кюстендил.

Политическа партия „Българска социалистическа партия“ не е участвала в консултациите за назначаване на секционните избирателни комисии на територията на община Кюстендил. Поради горното същата няма правен интерес от обжалване на решения с номера от 195 до 240 включително, с които ОИК – Кюстендил е назначила секционните избирателни комисии на територията на община Кюстендил и следователно жалбата се явява недопустима.

С оглед липсата на активна легитимация на ПП „Българска социалистическа партия“ да атакува оспорените решения на ОИК Кюстендил пред ЦИК, жалбата следва да се остави без разглеждане.“ 

При обсъждането на така предложения проект на решение бе изразено становище от част от членовете на ЦИК, че жалбата на „Българска социалистическа партия“ следва да се разгледа от ЦИК по същество, като се приеме, че същата е подадена от КП „БСП ЛБ“, имайки предвид факта, че  Иван Каракашки е пълномощник и на двата политически субекта.

При проведеното гласуване Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане на решение по постъпилата жалба на Българска социалистическа партия, чрез Иван Маринов Каракашки, в качеството му на пълномощен представител на ПП „Българска социалистическа партия“ срещу решения с номера от 195 до 240 от 29.09.2015 г. включително на ОИК – Кюстендил. От присъстващите в залата 15 членове на комисия за проекта гласуваха 8 членове – М. Мусорлиева, Ц. Томов, Г. Баханов, Ив. Ивков, Й. Ганчева, М. Бойкинова, М. Сюлейман и Р. Цачев и против проекта на решение гласуваха 7: А. Андреев, Ив. Алексиева, Р. Сидерова, Р. Матева, К. Нейкова, Т. Цанева и Е. Чаушев.

Предвид изложеното и на основание чл. 88, ал. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 53, ал. 3 и ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения