Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2656
София, 13 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, намиращо се в сградата на общинска администрация – гр. Видин, в което се съхраняват изборни книжа и материали

В Централната избирателна комисия е постъпило искане по електронната поща с вх. № МИ-14-12 от 12.10.2023 г. от Цветомира Илиева – временно изпълняващ длъжността кмет на община Видин, за разрешаване на достъп до запечатано помещение, намиращо се на пл. „Бдинци“ № 2, в сградата на общинска администрация, складово помещение към заседателната зала на общинския съвет, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори.

Достъпът до помещението е необходим във връзка с извършване на строително-монтажни работи – подмяна на съществуващата дограма с нова, като част от извършващото се саниране на сградата.

Съгласно Решение № 1750 от 10 март 2023 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1750 от 10 март 2023 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатано помещение, намиращо се на пл. „Бдинци“ № 2, в сградата на общинска администрация, складово помещение към заседателната зала на общинския съвет, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 5 от Решение № 1750 от 10 март 2023 г. от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи в съответствие с изискванията на т. 6 от Решение № 1750 от 10 март 2023 г. на ЦИК.

След преместване на изборните книжа помещението да се запечата по реда на Решение № 1750 от 10 март 2023 г. на ЦИК.

Копие от заповедта на кмета на общината за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят по реда на т. 8 от Решение № 1750 от 10 март 2023 г. на ЦИК.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения