Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2645-МИ
София, 11 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „Възраждане“ срещу решение № 126-МИ на ОИК – Русе

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-666 от 6.10.2023 г. е постъпила жалба от ПП „Възраждане“ срещу решение № 126-МИ от 5.10.2023 г. на ОИК – Русе, с което е заличен Радослав Иванов Иванов като кандидат под № 33, в листата на ПП „Възраждане“ за общински съветници, в община Русе за участие, в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. Същевременно е отказана регистрация на нов кандидат – Маргарита Красимирова Сапунджиева – под същия № 33 в листата на ПП „Възраждане“.

Жалбоподателят твърди, че искането на Радослав Иванов Иванов е да бъде освободен по чл. 417 ал. 5 ИК поради трайна невъзможност да участва в изборите, но ОИК – Русе е решила, че не е налице трайна невъзможност и е приела искането като отказ от участие в изборите. Съответно ОИК – Русе е решила, че, тъй като е изтекъл срокът, в който отказал се кандидат може да бъде заменен от друг, не може да допусне регистрацията на друг кандидат на мястото на отказалия се. Според жалбоподателя, приемайки това решение, ОИК надхвърля правомощията си. В изпълнение на указания на председателя на ОИК – Русе до заявителя на искането Радослав Иванов Иванов, същият е представил декларация, заведена в ОИК – Русе с вх. № 142 от 4.10.2023 г., в която посочва, че е настъпила ненадейна трайна невъзможност за участие в изборите, тъй като е получил изгодно предложение за работа извън страната.

След като разгледа материалите по жалбата, Централната избирателна комисия приема, че ОИК – Русе правилно е приела, че благоприятната възможност за работа, поради която кандидатът желае да се оттегли от кампанията, следва да се тълкува като отказ, а не като трайна невъзможност за участие в кампанията.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата от ПП „Възраждане“ срещу решение № 126-МИ от 5.10.2023 г. на ОИК – Русе.

ПОТВЪРЖДАВА решение № 126-МИ от 5.10.2023 г. на ОИК – Русе.

Решението на ОИК – Русе подлежи на обжалване пред Административен съд – Русе, чрез ОИК – Русе, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦТ/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения