Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2638-МИ
София, 11 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Костинброд, Софийска област

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № към МИ-15-691 от 09.10.2023 г. от Теодор Бориславов Атанасов, председател на ОИК – Костинброд, с приложено заявление за освобождаването му от заеманата длъжност.

С вх. № МИ-15-691/1/10.10.2023 г. в ЦИК е постъпило предложение от Коалиция ГЕБР-СДС за назначаването на Ангел Георгиев Милчев, ЕГН … като председател на ОИК-Костинброд, на мястото на Теодор Бориславов Атанасов. Към предложението са представени необходимите документи, в това число диплома за висше образование и декларация от новопредложеното лице.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Костинброд, Софийска област, Теодор Бориславов Атанасов, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА като председател на ОИК – Костинброд, Софийска област, Ангел Георгиев Милчев, ЕГН ….

На назначения председател да бъде издадено удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения