Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2637-МИ/НР
София, 17 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Оряхово, област Враца

Постъпило е искане с вх. № МИ-15-1371 от 16.10.2015 г. от Асен Ицов Кирилов– упълномощен представител на партия „Движение за права и свободи“, за промяна в ОИК – Оряхово. Предлага се на мястото на Елеонора Красимирова Христова – секретар на комисията, да бъде назначена Аделина Емилова Алекова. Към искането са приложени: пълномощни на упълномощеното и преупълномощеното лице от ПП“ДПС“, заявление за освобождаване като секретар на ОИК – Оряхово от Елеонора Красимирова Христова, декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Аделина Емилова Алекова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 82, ал. 1 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК – Оряхово, област Враца, Елеонора Красимирова Христова, ЕГН … и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Оряхово, област Враца, Аделина Емилова Алекова, ЕГН …. На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

2667-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения