Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2636-МИ
София, 11 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Постъпило е заявление с вх. № 6 от 10.10.2023 г. от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“, представлявано от Иво Иванов Лулчев, представляващ сдружението, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Към заявлението са приложени:

- удостоверение за актуално правно състояние на сдружението, изх. № 20231010110630, издадено на 10.10.2023 г. от Агенция по вписванията, от което е видно, че сдружението е определено за извършване на дейност в обществена полза;

- списък с имената и единните граждански номера на 17 изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 60-МИ от изборните книжа) – 17 (седемнадесет) бр.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 2323-МИ от 8 септември 2023 г., което се установява от удостоверението от Агенцията по вписванията за сдружението.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията 11 от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 6 от лицата са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 2323-МИ от 8 септември 2023 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 11 (единадесет) упълномощени представители на сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Емил Георгиев Димитров

 

2.

Лъчезар Спасов Аджатов

 

3.

Даниела Георгиева Христова

 

4.

Мариана Александрова Христова

 

5.

Галина Младенова Омерска

 

6.

Иванка Карамфилова Станоева

 

7.

Марио Георгиев Нучев

 

8.

Снежана Спасова Кочева

 

9.

Соня Спасова Костадинова

 

10.

Христо Иванов Христов

 

11.

Мариана Цветанова Михова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения