Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2636-МИ/НР
София, 17 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: назначаване на секционните избирателни комисии в община Приморско

Постъпило е писмо с вх. № МИ-15-1223/09.10.2015 г. от ОИК – Приморско, с приложени към него документи относно назначаване на секционните избирателни комисии на територията на община Приморско.

Към преписката са приложени: протокол № 20 от 07.10.2015 г. на ОИК – Приморско; решение № 36-МИ от 14.09.2015 г. относно определяне броя на членовете на СИК на територията на община Приморско; писмо с изх. № 7/18.09.2015 г. от ОИК – Приморско до кмета на община Приморско; протокол № 16 от 29.09.2015 г. от заседание на ОИК – Приморско, с приложено особено мнение от зам.-председателя на ОИК – Приморско Павлина Маврова; решение № 83-МИ/НР от 29.09.2015 г. относно назначаване на СИК на територията на община Приморско; протокол № 17 от заседание на ОИК – Приморско на 30.09.2015 г., с приложено особено мнение на зам.-председателя на ОИК – Приморско, Павлина Маврова; решение № 84-МИ/НР от 30.09.2015 г. на ОИК – Приморско, за изменение на Решение № 83-МИ/НР от 29.09.2015 г.; писмо с изх. № 92-03-23/07.10.2015 г. от кмета на община Приморско до Екатерина Димитрова – председател на ОИК – Приморско, с приложена справка относно адресната регистрация на лицата – членове на СИК; писма от ОИК – Приморско, до представителите на партиите и коалициите да представят предложения за членове на СИК в община Приморско; жалба чрез ОИК до ЦИК от Александър Делчев против решение № 83/29.09.2015 г. на ОИК – Приморско; становище от ОИК – Приморско във връзка с жалбата на Александър Делчев; писмо от ОИК – Приморско, с жалбата на Александър Делчев и приложенията към нея до ЦИК; Решение № 2488-МИ/НР от 05.10.2015 г. на ЦИК, свалено от интернет-страницата на ЦИК; копие на касационна жалба от ОИК – Приморско чрез ЦИК до ВАС срещу Решение № 2488-МИ/НР от 05.10.2015 г. на ЦИК; писмо от община Приморско до ОИК – Приморско, с предложение за състава на СИК; копия от пълномощните на партии и коалиции; копие на удостоверение за актуално правно състояние на партиите или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, протокол от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите; копие от съобщението за датата, часа и мястото на провеждане на консултациите и начина на оповестяването.

На проведените консултации за съставите на СИК на територията на община Приморско не е постигнато съгласие между парламентарно представените партии и коалиции относно разпределението на ръководните места в СИК.

Общинската избирателна комисия – Приморско, с решение № 83-МИ/НР от 29.09.2015 г. е назначила СИК в община Приморско. Във връзка с постъпила жалба срещу решение № 83-МИ/НР на ОИК – Приморско, Централната избирателна комисия със свое Решение № 2488-МИ/НР от 05.10.2015 г. е отменила решението на ОИК – Приморско, като е дала задължителни указания относно изпълнението на закона.

С решение № 87-МИ/НР от 07.10.2015 г. ОИК – Приморско е взела решение да се изпрати незабавно на ЦИК цялата документация във връзка с назначаването на секционните избирателни комисии на територията на община Приморско на основание чл. 91, ал. 10 от ИК.

От приложеното по преписката решение № 36/14.09.2015 г. на ОИК – Приморско, се установява, че при постановяване на решения № 83 и № 84 ОИК – Приморско, е нарушила установените квоти на партиите и коалициите, представени в общинската избирателна комисия, при назначаването на членовете на СИК в община Приморско.

С оглед на изложеното и при условията на непостигнато съгласие, съобразявайки се с методиката към Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. и направените предложения от партиите и коалициите, Централната избирателна комисия назначава СИК на територията на община Приморско.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 91, ал. 7 и ал. 13 и чл. 92, ал. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии на територията на община Приморско от № 022700001 до № 022700009 включително, както следва:

№ СИК

Име, презиме и фамилия

Длъжност в комисията

022700001

Гр. Приморско

1. Борислава Манолова Кирова

Председател

 

2. Катина Димитрова Дринкова

Зам. председател

 

3. Веселин Георгиев Василев

Секретар

 

4. Димитър Димитров Желев

Член

 

5. Атанаска Гихорова Костадинова

Член

 

6. Мариян Георгиев Толчев

Член

 

7. Васил Вълков Петров

Член

 

8. Султанка Стаматова Георгиева

Член

 

9. Исмаил Мехмед Салих

Член

022700002

гр. Приморско

1. Златка Георгиева Върбанова

Председател

 

2. Христина Димова Петрова

Зам. председател

 

3. Тонка Петрова Маджарова

Секретар

 

4. Стоянка Милева Аристотелова

Член

 

5. Нина Стефанова Чаговец

Член

 

6. Нели Георгиева Толчева

Член

 

7. Светлана Панчева Янчева

Член

 

8. Стойка Желязкова Вълчева

Член

 

9. Цвятко Антонов Колев

Член

 022700003

гр. Приморско

1. Руска Георгиева Дапчева

Председател

 

2. Росица Иванова Борисова

Зам. председател

 

3. Милена Любенова Петкова

Секретар

 

4. Златан Атанасов Буналов

Член

 

5. Любомир Кирилов Стоянов

Член

 

6. Стамат Методиев Киров

Член

 

7. Стоян Димитров Малев

Член

 

8. Петя Вълкова Димитрова

Член

 

9. Мария Кирова Левтерова

Член

022700004

с. Ново Паничарево

1. Димитър Киров Цанев

Председател

 

2. Станимир Иванов Николов

Зам.-председател

 

3. Пенка Георгиева Нанева

Секретар

 

4. Ася Красимирова Михайлова

Член

 

5. Минка Илиева Михайлова

Член

 

6. Георги Ников Делчев

Член

 

7. Станка Петрова Димитрова

Член

022700005

с. Писменово

1. Бинка Янкова Калъбалъкова

Председател

 

2. Пенка Димитрова Михалева

Зам.-председател

 

3. Галина Христова Славова

Секретар

 

4. Митка Ганева Русенова

Член

 

5. Янка Иванова Койчева

Член

022700006

с. Ясна Поляна

1. Тодорка Петрова Янчева

Председател

 

2. Мариана Георгиева Димова

Зам. председател

 

3. Деница Петкова Георгиева

Секретар

 

4. Димитър Диков Щурелов

Член

 

5. Павлина Илиева Стоянова

Член

 

6. Златинка Костадинова Дикова

Член

 

7. Златка Дикова Дикова

Член

 022700007

с. Ясна поляна

1. Златко Милчев Георгиев

Председател

 

2. Атанас Христов Томанов

Зам. председател

 

3. Тодорка Иванова Илчева

Секретар

 

4. Моника Атанасова Циркова

Член

 

5. Желязка Демирева Тодорова

Член

022700008

гр. Китен

1. Дарина Веселинова Иванова

Председател

 

2. Ваня Костадинова Тодорова

Зам. председател

 

3. Славия Калоянова Славчева

Секретар

 

4. Мария Веселинова Лалова

Член

 

5. Златка Георгиева Георгиева

Член

 

6. Донка Колева Бодурова

Член

 

7. Янка Стойчева Долапчиева

Член

 

8. Румянка Стефанова Ралева

Член

 

9. Румен Койчев Димов

Член

022700009

с. Веселие

1. Вълкана Кирова Едрева

Председател

 

2. Марияна Петрова Георгиева

Зам. председател

 

3. Любен Митков Петков

Секретар

 

4. Красимира Янакиева Войнова

Член

 

5. Манда Стамова Стоянова

Член

 

6. Маргарита Калчева Костадинова

Член

 

7. Тошка Костова Костова

Член

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • всички решения