Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2636-МИ
София, 15 май 2013 г.

ОТНОСНО: отказ за регистрация на политическа партия „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ” за участие в частичния избор за кмет на община Варна, област Варна, насрочен на 30 юни 2013 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ", подписано от Петър Иванов Хлебаров - представляващ и заместник-председател на партията, заведено под № 40 на 15 май 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в частичния избор за кмет на община Варна, област Варна, насрочен на 30 юни 2013 г.

Към заявлението са приложени: копие на решение от 10.07.2012 г. на СГС по ф.д. № 445/2012 г. за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 13.05.2013 г. от СГС - ФО, 5 състав, по ф. д. № 445/2012 г.; заверено копие от стр. 1 и 110 на „Държавен вестник" бр. 58 от 2012 г.; протокол № 35 от 12.05.2013 г. от заседание на Първия национален комитет на „Национал-демократична партия", на което е взето решение за регистрация на партията в ЦИК за участие в частичния избор за кмет на община Варна, област Варна, на 30 юни 2013 г.; образец от подписа на представляващия партия и образец от печата на партията; заверено от СГС копие от устава на партията; удостоверение от „Банка ДСК" с изх. № 132 от 13.05.2013 г. за открити банкови сметки, по които ще се обслужва предизборната кампания на партията; удостоверение от Сметната палата с изх. № 48-00-740 от 10.05.2013 г. за внесен от партията финансов отчет за 2012 г.; пълномощно от 08.02.2013 г. от представляващия партията Димитър Кинов Стоянов в полза на Петър Илиев Хлебаров с право да подава документи за регистрация на партията за участие в частични избори.

Липсва списък по чл. 89, ал. 3, т. 11, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 7000 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.

Политическа партия „Национал-демократична партия" не е регистрирана в ЦИК за участие в общите избори за общински съветници и кметове, произведени на 23 октомври 2011 г.

Не са налице изискванията на чл. 280, т. 3 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. и Решение № 2107-МИ от 6 февруари 2013 г. на ЦИК за регистрацията на ПП „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ" за участие в частичния избор за кмет на община Варна, област Варна, насрочен на 30 юни 2013 г. поради непредставяне на списъка по чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, ал. 8 и чл. 280, т. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА политическа партия „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ" за участие в частичния избор за кмет на община Варна, област Варна, насрочен на 30 юни 2013 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез ЦИК в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1591-НС / 03.02.2023

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1590-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1589-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения