Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2632-МИ
София, 16 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „КАМЧИЙСКИ КЪТ“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

 

Постъпило е заявление с вх. № 10 от 13.10.2015 г. за регистрация на сдружение „КАМЧИЙСКИ КЪТ“, представлявано от Ганка Недева Йорданова, като наблюдател в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Към заявлението (Приложение № 20-МИ от изборните книжа) са приложени: удостоверение за актуално правно състояние, издадено на 13.10.2015 г. от Варненския окръжен съд, по ф.д. № 141/2002 г.; пълномощно от Ганка Недева Йорданова в полза на 47 (четиридесет и седем) лица – упълномощени представители на сдружение „КАМЧИЙСКИ КЪТ“, и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., представен и на технически носител.

От писмо от 15.10.2015 г. на „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружението и на представляващия сдружението се установява, че всички лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, не са регистрирани като кандидати за общински съветници или за кметове и отговарят на изискванията на ИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „КАМЧИЙСКИ КЪТ“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 47 (четиридесет и седем) упълномощени представители на сдружение „КАМЧИЙСКИ КЪТ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

1.       

Йоана Алексиева Алексиева

2.       

Мариана Златкова Вълева

3.       

Емилия Стоянова Алексиева

4.       

Иванка Христова Неделчева

5.       

Руси Аспарухов Крумов

6.       

Нено Андонов Ненов

7.       

Михливан Недрет Кязим

8.       

Айгюл Сезгин Ахмед

9.       

Мерлин Мустафа Емурла

10.  

Нилюфер Мюмюн Исмаил

11.  

Нериман Хюсеин Неджиб

12.  

Деница Николаева Колева

13.  

Анета Живкова Андонова

14.  

Златка Ненкова Радева

15.  

Агивни Бохосян Алексанян

16.  

Виолета Михалева Михова

17.  

Теодора Добрева Колева

18.  

Павел Добрев Добрев

19.  

Христо Митков Йорданов

20.  

Радостин Димитров Сарандев

21.  

Ганка Йорданова Недева

22.  

Денница Драгова Димитрова

23.  

Янко Андонов Янков

24.  

Алекси Янакиев Алексиев

25.  

Иванка Неделчева Митева

26.  

Наталия Страхилова Милчева

27.  

Калчо Йорданов Калчев

28.  

Жельо Атанасов Железов

29.  

Иван Вълчев Ганев

30.  

Осман Шакир Осман

31.  

Мустафа Хюсмен Мустафа

32.  

Мариана Недкова Ангелова

33.  

Паскал Желязков Атанасов

34.  

Данаил Славчев Каменов

35.  

Християн Красимиров Петров

36.  

Донка Николова Божкова

37.  

Петранка Добрева Демирова

38.  

Димитър Горанов Атанасов

39.  

Златка Христова Йорданова

40.  

Камелия Галинова Димова

41.  

Рахтие Шабанова Османова

42.  

Пламен Николаев Герчев

43.  

Себахат Хюсеин Мехмед

44.  

Гюлбие Хюсеин Мехмед

45.  

Бранимира Димова Шушулова

46.  

Росен Александров Янакиев

47.  

Николай Илиев Николов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения