Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2630-МИ
София, 10 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: протест от Тихомир Гергов – прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик, против решение от № 23-МИ/17.09.2023 г. до решение № 72-МИ/17.09.2023 г. на ОИК – Пазарджик

В Централната избирателна комисия с наш вх. № МИ-09-27 от 06.10.2023 г. е постъпил протест от Тихомир Гергов – прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик, против решение от № 23-МИ/17.09.2023 г. до решение № 72-МИ/17.09.2023 г. на ОИК – Пазарджик. Протестът е подаден на основание чл. 16, ал. 1, т. 1 АПК и се иска обявяване на нищожност на административни актове. Предлага се на Централната избирателна комисия да прогласи като нищожни решение от № 23-МИ/17.09.2023 г. до решение № 72-МИ/17.09.2023 г. на ОИК – Пазарджик.

Прокурорът сочи, че независимо от наличието на влязъл в сила съдебен акт, а именно Решение № 8589 от 15.09.2023 г. на Върховния административен съд с което е отменено Решение № 2279-МИ от 08.09.2023 г. на ЦИК относно назначаване на ОИК в община Пазарджик, преди приемането на ново решение от Централната избирателна комисия председателят на общинската избирателна комисия е свикал заседание на Комисията на 17.09.2023 г. и са гласувани решение от № 23-МИ/17.09.2023 г. до решение № 72-МИ/17.09.2023 г. В тази връзка се посочва и че ЦИК със свое писмо изх. № МИ-15-269 от 15.09.2023 г. е дала изрични указания на общинската избирателна комисия да не се прекъсва процесът по приемане на документите. Излагат се съображения, че решенията са взети в противоречие с влязло в сила решение на съда и са нищожни, взети са от некомпетентен орган, тъй като са били взети след постановяване на съдебното решение и преди конституирането на ОИК. Описани са факти и обстоятелства по постъпил сигнал от Благо Атанасов Солов, същият постъпил на 19.09.2023 г. в Окръжна прокуратура – Пазарджик, с който се иска прогласяване на нищожност на решение от № 23-МИ/17.09.2023 г. до решение № 72-МИ/17.09.2023 г. на ОИК – Пазарджик. Цитираният сигнал е препратен от Окръжна прокуратура – Пазарджик, на Централната избирателна комисия за произнасяне, като се посочва и писмо-отговор на Централната избирателна комисия, с което Комисията изразява становище, че изложеното в изпратения до ЦИК сигнал е несъстоятелно и необосновано. След което е отправено искане към ЦИК от Окръжна прокуратура – Пазарджик, за произнасяне с надлежен административен акт – решение по сигнала, което до момента на подаване на протеста изрично се сочи, че не е сторено. Отделно прокурорът счита, че становището на ЦИК и действията на ОИК при изпълнение на дадените им указания за потвърждаване не може да произведе своя ефект по отношение на взетите на 17.09.2023 г. решения.

В протеста се излага, че е налице нищожност на взетите на 17.09.2023 г. решения на ОИК, като издадени при липса на материална компетентност от ненадлежен орган и че това е тежък порок по смисъла на чл. 146, т.1 АПК. Обуславя се, че е налице важен държавен и обществен интерес за прогласяване на нищожността на решенията, защото всяко участие в изборите на кандидат, партия или коалиция, без да е налице валидно решение за неговата регистрация, води според прокурора до произвеждане на незаконосъобразен избор и възможност за оспорване на изборните резултати.

Като взе предвид:

Протест с вх. № МИ-09-27 от 06.10.2023 г. от Тихомир Гергов – прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик;

Решение № 8589 от 15.09.2023 г. на Върховния административен съд на Република България;

Решение № 2279-МИ от 08.09.2023 г. на ЦИК относно назначаване на ОИК в община Пазарджик;

Решение № 2449-МИ от 18.09.2023 г. на ЦИК относно назначаване на ОИК в община Пазарджик;

Писмо с изх. № МИ-15-269 от 15.09.2023 г. на ЦИК;

Писмо с изх. № МИ-15-282 от 18.09.2023 г. на ЦИК.

И

като съобрази, че изборният процес е непрекъсваем и представлява един сложен и динамичен фактически състав, който е разположен във времето и всяко действие от него се извършва в точно определен срок, установи, че не са налице основания да се прогласи нищожност на решение от № 23-МИ/17.09.2023 г. до решение № 72-МИ/17.09.2023 г. на ОИК – Пазарджик, по следните съображения:

С решение № 8589 от 15.09.2023 г. Върховният административен съд отменя Решение № 2275-МИ от 08.09.2023 г. на ЦИК относно назначаване на Общинска избирателна комисия в община Пазарджик, област Пазарджик. С писмо изх. № МИ-15-269/15.09.2023 г. Централната избирателна комисия е дала изрични указания до приемане на решението за назначаване на ОИК – Пазарджик, да не се прекъсва процесът по приемане на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети и други дейности, свързани с изборния процес. С Решение № 2449-МИ от 18.09.2023 г. Централната избирателна комисия е назначила Общинска избирателна комисия в община Пазарджик, област Пазарджик, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., като с писмо изх. № МИ-15-282/18.09.2023 г. е дала указания на ОИК – Пазарджик, че следва да препотвърди всички приети решения и извършени действия до 18.09.2023 г. от комисията, назначена с Решение № 2275-МИ от 08.09.2023 г. на ЦИК.

С Решение № 73-МИ от 18.09.2023 г. ОИК – Пазарджик, е изпълнила дадените указания и е потвърдила всички приети решения от № 1-МИ до № 72-МИ включително, отразени в Протокол № 1-МИ от 10.09.2023г., Протокол № 2-МИ от 14.09.2023 г. и Протокол № 3-МИ от 17.09.2023 г. през периода от 10.09.2023г. до 17.09.2023г. включително на ОИК – Пазарджик, назначена с Решение № 2275-МИ от 08.09.2023 г. на ЦИК и всички извършени действия на ОИК – Пазарджик, до 18.09.2023 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ протеста на Тихомир Гергов – прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик, против решение от № 23-МИ/17.09.2023 г. до решение № 72-МИ/17.09.2023 г. на ОИК – Пазарджик.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2279-МИ/

2449-МИ/

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения